Disputas: Den sosiale teknologien – håndverkstradisjoner i Nord-Europa omkring slutten av istida

Mag.art. Inger Marie Berg-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr

Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen

Fra omkring slutten av istida (seinpaleolitikum og tidligmesolitikum 10 900 - 8500 f.Kr.) i Nord-Tyskland og Skandinavia er det i hovedsak bevart steinredskaper og avfall fra produksjonen av disse. For første gang er det nå gjennomført en detaljert kartlegging av steinhåndverket fra et større antall boplasser fra dette tidsrommet.

Undersøkelsen viser at det er klare likhetstrekk i steinteknologien gjennom 2500 år. Dette tyder på en kulturell kontinuitet og lite tilpasning av teknologien, til tross for at det skjer store endringer i klima og naturmiljø. Berg-Hansen tar utgangspunkt i fransk sosiologi, og argumenterer for at håndverkstradisjonen ble opprettholdt gjennom kunnskapsoverføring innenfor sosiale nettverk, og at dette gjenspeiles i teknologien til de første innvandrerne til den skandinaviske halvøya.

Mens tidligere forskning har sammenlignet formen på de ferdige redskapene for å datere funn og boplasser fra denne perioden, gjør denne studien det nå mulig å identifisere og datere funn utfra hvordan redskapene ble laget. Tidligere forskning har dessuten hatt nasjonale eller regionale utgangspunkt, og som en følge av dette har de arkeologiske funnene fra perioden vært tolket som spor etter forskjellige forhistoriske kulturer, samtidig som relasjonen mellom disse kulturene har vært uklar. Denne studien kartlegger og sammenligner steinteknologien på tvers av dagens politiske grenser. Den store likheten i håndverkspraksisen i Nord-Europa omkring slutten av istida viser at det har vært tettere forbindelser mellom befolkningen i området enn tidligere antatt, og at den tidligere inndelingen i forhistoriske kulturer bør revurderes.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 21. juni kl 10:15 i Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Fra individ til samfund tur-retur. Potentialet og udfordringer i at læse senpalæolitisk og tidlig mesolitisk flintteknologi som udtryk for sociale processer på populationsniveau. "

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Jan Apel, Lunds Universitet
  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Felix Riede, Aarhus Universitet

Leder av disputas

Per Ditlef Fredriksen

Veileder

  • Håkon Glørstad, Kulturhistorisk Museum
  • Christopher Prescott, Universitetet i Oslo
  • Berit V. Eriksen, Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology
Publisert 22. mai 2017 10:15 - Sist endret 6. feb. 2019 12:44