Disputas: Gården i endring: Et radikalt nytt bilde av eiendomsrett i jernalder

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

Lars Erik Gjerpe

I avhandlingen «Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder» har Lars Erik Gjerpe sett på framveksten av eiendomsgrenser. De oppsto langt seinere enn man hittil har trodd.

Ved å studere de mange gårdstunene som arkeologer har gravd ut de siste tiårene har Gjerpe etablert det første helhetlige bilde av jernaldergården på Østlandet. Han viser at eiendoms- og gårdstrukturen vi i dag tar som en selvfølge har vokst fram gjennom tre faser.

Før ca. 200 e.Kr. ser det ut til å ha vært en «menneskerett» å etablere sitt eget hushold. Jorden ble fordelt av fellesskapet, kanskje innad i en bygd. Gårdstunene ble bare brukt i én eller noen få generasjoner og deretter forlatt. I det statsløse jernaldersamfunnet var ære og motvilje mot underkastelse sentrale verdier, og personlige egenskaper den viktigste maktbasen. Maktfordeling mellom bonden og to andre roller jeg har kalt den ærefulle krigeren og den maktesløse høvdingen hindret at individer eller slekter etablerte en varig maktbase i form av store jordeiendommer.

Fra 200 til 600 ble eiendomsrett til jord forsøkt innført, og boplassene ble brukt lenger, men også i denne perioden ble gamle boplasser forlatt og nye etablert. På 500-tallet kollapset imidlertid samfunnet, blant annet som en følge av Romerrikets sammenbrudd og klimakatastrofer med påfølgende elendige jordbruksforhold. I kaoset som fulgte vokste en ny elite fram. Arkeologene finner færre bygninger fra denne perioden, og de som finnes ligger oftere enn før nær de historisk kjente gårdstunene. På 600-tallet blir det for første gang anlagt graver over eldre bygninger på forlatte gårdstun. Det tolkes som de første forsøkene på å knytte sin slekt til jord en ikke selv dyrker – eiendomsretten erstatter bruksretten.

Det er altså i yngre jernalder (550-1050 e.Kr.) at eiendomsrett og den historisk kjente gårdsstrukturen vokser fram. De store endringene vi ser i dagens gårdsstruktur er dermed ikke unike.

Tid og sted for prøveforelesning

9. november 2017 kl. 10:15 Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

“Eiendomsrett til jord og dyr i Sør-Skandinavia under jernalderen”

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Frands Herschend, Uppsala Universitet (førsteopponent)
  • Fil. dr. Helena Victor, Kalmar Läns Museum (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 13. okt. 2017 12:03 - Sist endret 29. nov. 2017 11:51