Disputas: Dyr som ressurs og dyr som kilde til kosmologiske forestillinger i eldre steinalder

Cand.philol. Anja Mansrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.)

Anja Mansrud

De siste årenes vei- og jernbaneutbygging langs kysten av Oslofjorden og den svenske vestkysten har gitt arkeologer mulighet til å undersøke et stort antall kystboplasser fra eldre steinalder. Det har gitt store mengder nye data om steinaldersamfunnene i regionen. Mansrud har studert dyrebein, beinredskaper- og steinmateriale fra disse utgravningene. Materialet er fra tidsrommet 8300–6300 f. Kr. I denne perioden var landskapet i konstant endring på grunn av landhevningen som pågikk etter istiden. Dyr, og kanskje også mennesker, innvandret fra øst, og nye redskaper, teknikker og råstoffer ble tatt i bruk.

I avhandlingen har Mansrud tatt for seg materiale som forteller om menneskenes forhold til dyr og landskapet de bodde i.  Beinrester fra kystboplassene forteller om et rikt dyreliv og en usedvanlig variert meny bestående av fisk, land- og sjøpattedyr samt sjøfugl, skjell og hasselnøtter. Knokler og gevir fra hjort og elg ble omdannet til tekniske nyvinninger som fiskekroker og såkalte flinteggede redskaper. De store hjortedyrene ble ikke bare til mat, redskaper og klær. Disse dyrene var også var sentrale i datidens forestillingsverden – de var «mat for tanken», ikke bare for magen.

Steinalderens diett og et nytt og spesialisert beinhåndverk viser hvordan dyr fungerte som omdreiningspunkt i steinaldermenneskenes sosiale liv. Felles hverdagsaktiviteter som å jakte og fiske, slakte og partere dyr, lage redskaper og spise måltider, var situasjoner hvor fellesskapets verdier og kulturelle forestillinger kunne komme til uttrykk. Med utgangspunkt i strukturalistisk kulturteori diskuterer Mansrud hvordan steinaldermenneskene på ulike måter identifiserte og kontrasterte sitt eget samfunn med omgivelsene og dyresamfunnet.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 29. august kl. 10:15 i auditorium U40, Domus Theologica:

Gør kritisk rede for din holdning til den arkæologiske brug af begrebet "kompleksitet" i relation til Skandinavisk mellemmesolitikum.  Underbyg din holdning med redegørelser og tolkninger af arkæologiske materialer fra tilgrænsende områder i Nordeuropa. 

Bedømmelseskomité

  • Professor dr. Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor dr. Berit Valentin Eriksen, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (førsteopponent)
  • Lektor dr. Mikkel Sørensen, Københavns Universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo
  • Sheila Coulson, Universitetet i Oslo
  •  Anne Karin Hufthammer, Naturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen (medveileder)
  • Leif Jonsson, Naturhistorisk Museum, Gøteborgs Universitet (medveileder)
Publisert 9. aug. 2017 13:20 - Sist endret 14. des. 2020 10:38