Disputas: Grevens jernverksarbeidere

Cand.philol. Anita Wiklund Norli ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790

Anita Wiklund Norli

Avhandlingen er en kvalitativ undersøkelse av norske jernverksarbeideres sosiale og juridiske stilling gjennom 1700-tallet, og inspirerer til ny interesse for en relativt lite undersøkt samfunnsgruppe i tidlig nytid. Norli argumenterer for at 1700-tallets jernverksmestere var i en slags mellomposisjon mellom laugsmesterne med fullt ansvar for sine ansatte på den ene siden, og de senere fagarbeiderne i industrien på den andre, og at vi gjennom århundret ser en glidning mot det siste.

Norli utforsker grevskapets særegenhet som føydalt samfunn med personlige bånd mellom herre og undersått, der formelle ordninger som troskapsløfter og eder spilte en stor rolle og satte grenser for individets frihet. I tråd med en vekselvirkning mellom paternalismen og den pietistiske samtidsånden ble det lagt vekt på at ikke bare det høye herskapets nåde, men også Guds nåde og vilje, måtte være til stede for at det skulle gå et menneske vel i livet.

Norlis forskning viser at jernverksarbeiderne ikke bare var underdanige og ydmyke, slik kildene ved første øyekast kan gi skinn av. Men holdningen blant arbeiderne ved Fritzøe var heller ikke opprørsk i den forstand at det eksisterte noe bevisst ønske om å forandre en arbeids- eller samfunnsordning. Bevisstheten om hva som var sedvane sto derimot sterkt, og motstanden ga seg utslag i endringsvegring og uthalingstaktikk.

Kombinasjonen av jernverkets privilegier og grevskapets juridiske organisering svekket arbeidernes rettsikkerhet, og de hadde generelt lav kompetanse i å bruke rettssystemet. Tinget var ment som den offisielle møteplassen mellom øvrighet og undersåtter, men for allmuen ved verket mistet tinget i løpet av 1700-tallet mye av denne funksjonen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 17. februar 2017, kl. 10.15 i Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Norsk og svensk bergverksnæring før 1814. En sammenligning."

Bedømmelseskomité

  • Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Göran Rydén, Uppsala Universitet (førsteopponent)
  • Professor Ellen Schrumpf, Høgskolen i Sørøst-Norge (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Øystein Rian, Universitetet i Oslo
  • Finn-Einar Eliassen, Høgskolen i Vestfold
  • Ole Georg Moseng, Høgskolen i Sørøst-Norge
Publisert 13. jan. 2017 09:23 - Sist endret 30. nov. 2017 14:29