Disputas: Norsk fredstradisjon med røtter i britisk imperialisme

Master Marta Stachurska-Kounta ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Marta Stachurska-Kounta 

Det er en norsk forestilling med lange aner at Norge som stat er spesielt forpliktet til å bidra til internasjonal fred. Alt på 1890-tallet hevdet nordmenn at det moderne Norge sto i en særstilling som et lite og demokratisk land uten fortid som krigersk imperialist.

I årene etter 1905 anså mange norske politikere og akademikere et rettsbasert system med fredelig konfliktløsning, frihandel, nedrustning og nøytralitet som en grunnleggende forutsetning for fred mellom stater. Denne forestillingen, som kan først og fremst knyttes til partiet Venstre, var tuftet på britisk liberalisme. I 1919, med opprettelsen av Folkeforbundet, fikk Norge en mellomstatlig arena til å fremme disse idealene.

Gjennom hele perioden var likevel medlemskapet et politisk stridsspørsmål. I sin avhandling utfordrer Stachurska-Kounta det etablerte bildet av Norge som et særlig aktivt medlem av Folkeforbundet, og dokumenterer at norsk fredsengasjement var forankret i ideer om stabilitet basert på den internasjonale orden som Storbritannia fortsatt dominerte. Det britiske imperiets beskyttende paraply var på den ene side avgjørende for Norges sikkerhet og norske skipsfarts- og handelsinteresser, på den annen side var imperiet en modell for hvordan norsk utenriksledelse ville legge til rette for fredelige forhold mellom nasjonene.

Da grunnpilarene for Pax Britannica slo sprekker på 1930-tallet, fikk det umiddelbart konsekvenser for Norges forståelse av premissene for fred og sikkerhet, og ikke minst for landets holdning til Folkeforbundet.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 22. september kl. 10:15 Gamle festsal, Domus Academica

"National Interests and the System of International Relations in the Inter-War Years"

Bedømmelseskomité

  • Professor Patricia Clavin, Oxford University (førsteopponent)
  • Associate Professor dr. Karen Gram-Skjoldager, Aarhus University (andreopponent)
  • Associate Professor dr. Klaus Nathaus, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Helge Ø. Pharo, Universitetet i Oslo
  • Sven G. Holtsmark, Institutt for Forsvarsstudier

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Ragnar Holst Larsen

Publisert 21. aug. 2017 12:17 - Sist endret 29. nov. 2017 11:52