Disputas: Sjøveiens rolle til makt: Sosial og politisk organisering i bronsealderen

Master Knut Ivar Austvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age

Knut Ivar Austvoll

Ved inngangen til sen-neolitikum og gjennom eldre bronsealder (2350–1100 fvt.) ser vi økt kompleksitet blant lokale samfunnsgrupper langs kysten av Norge. Introduksjonen av gården og konstruksjonen av monumentale gravhauger sprer seg over store områder, og den ettertraktede bronsen blir for første gang tilgjengelig i Skandinavia gjennom intrikate handelsnettverk som binder store deler av Europa sammen.

I avhandlingen undersøker Austvoll hvordan samfunnsgrupper langs kysten av Norge forholdt seg til disse dramatiske endringene, og hvordan de selv kapitaliserte og deltok aktivt i et trans-europeisk handelsnettverk ved å utnytte lokalt landskaps- og ressursgrunnlag. Han demonstrerer hvordan grunnlaget for makt må sees i relasjon til strategiske plasseringer ved naturlige havneområder og skipsleder. Dette bidro til ulike organiseringsstrategier som igjen førte til en tydeligere differensiering blant lokale grupper. Kystnære grupper identifiseres i avhandlingen som maktutøvende, ofte sammenlignbare med mindre høvdingdømmer, mens mindre samfunn med tilhold i innland og i fjordstrøk baserer seg på kooperative strategier som følge av det mangesidige ressursgrunnlaget i disse områdene.

Austvolls avhandling utgjør den første større syntetiseringen av bronsealdermenneskenes organiseringspraksis i Norge, og gjennom dette bidrar han til å synliggjøre den lokale bronsealderens kompleksitet og rolle i et større Europeisk perspektiv.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 19. juni kl. 10:15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Politisk økonomi i den europæiske bronzealder belyst fra et formalistisk versus et substantivistisk udgangspunkt"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Universitetslektor Johan Ling, Göteborgs Universitet (førsteopponent)
  • Universitetslektor Peter Skoglund, Linnéuniversitetet (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Christopher Prescott, Universitetet i Oslo
  • Timothy Earle, Northwestern University
  • Lisbeth Prøsch-Danielsen, Universitetet i Stavanger
Publisert 18. mai 2018 15:13 - Sist endret 23. juli 2021 10:05