Disputas: Dagsaktuelle middelalderskulpturer

Master Bettina Ebert ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Biographies carved in wood: Reconstructing narratives for medieval polychrome sculptures.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Hake, Briller.

Bettina Ebert

Bettina Ebert undersøker i sin avhandling polykrome treskulpturer fra senmiddelalderen. Hun fremhever hvordan skulpturenes sosiale verdier har blitt endret over tid og forankrer dem i en moderne norsk kulturarvskontekst. I tidligere forskning har skulpturenes status som hanseatisk importkunst ofte vært fremhevet. Gjennom å fokusere på deres rolle innen norsk kulturarv har Ebert derimot forsøkt å gjenopprette disse gjenstandene som relevante bidrag til utviklingen av norsk kunsthistorie.  

Eberts holistiske tilnærming til materialet forener naturvitenskap og humaniora i en objektsentrert studie. Hun har benyttet seg av ulike naturvitenskapelige teknikker og metoder for å undersøke proveniens og bruk av skulpturene, samtidig som hun har tatt for seg bredere tema som omhandler materialteknologi i stadig utvikling, middelalderske handelsnettverk, nasjonsbygging og sosiokulturelle kontekster som endres over tid. Denne tverrfaglige tilnærming vektlegger den viktige rollen konservatoren spiller som formidler og mellommann mellom objektene og publikum, både i tolkning og kontekstualisering av middelalderskulpturer.

Treskulpturenes rolle, funksjon og utseende har endret seg mye i løpet av århundrene. Avhandlingen demonstrer konservatorens unike posisjon til å få frem kunnskap om de ulike stadier en gjenstand går gjennom. Nettopp denne anerkjennelsen av at gjenstander endres over tid har lagt grunnlaget for en dybdestudie av gjenstandsbiografiene til fire utvalgte senmiddelalderske treskulpturer. Ved å benytte metoder og teknikker fra konservatorfaget og sette resultatene inn i en interdisiplinær tolkningsramme, viser Ebert at konservatorer kan bidra til en mer kompleks fortolkning av materiell kultur. Samtidig situerer hun også de fire treskulpturene innen en større europeisk kontekst. På denne måten får Ebert fremhevet skulpturenes kulturelle relevans, både innenfor deres kunsthistoriske kontekst, men også som levende innslag til kulturarven.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 17. juni kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica. "Challenges and Potentials for Cooperation between Conservation and other academic disciplines in the Past, Present and Future".

Bedømmelseskomité

  • Honorary Senior Lecturer Dinah Eastop, University of Southampton (førsteopponent)
  • Professor Regina Urbanek, Technische Hochschule Köln (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Julie Lund, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sunniva Engh

Veileder

Publisert 20. mai 2019 10:04 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15