Disputas: Kjønn i vikingtiden: mer enn barske menn og stolte husfruer?

Master Marianne Moen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Challenging Gender: a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape.

Marianne Moen

Marianne Moen utfordrer i sin avhandling vår forståelse av kjønnsroller i vikingtiden, og vektlegger at kjønn må forstås som del av en helhetlig sosial identitet. Hun argumenterer heller for en mer nyansert virkelighet hvor sosial status, rolle og funksjon var avhengig av flere faktorer.

Vikingtiden er en tid mange føler de kjenner godt, og rollene som tillegges vikingtidens kvinner og menn er godt kjent blant de fleste. Den stolte husfruen som styrte husholdningen med jernhånd, og hennes barske, veltalende mann som var aktiv på tinget, som handelsreisende eller på tokt dominerer fortellingene. Disse rollene er i tråd med historiske og moderne vestlige stereotyper, og bygger på en underliggende tro på en biologisk todelt kjønnsmodell. Men hvor godt stemmer egentlig disse stereotypene med det vi finner i det arkeologiske materialet?

Gjennom å forske på gravanlegg fra Vestfold, har Moen kommet frem til at det er grunnlag til å se for seg et samfunn som ikke nødvendigvis passer den tradisjonelle tolkningen med adskilte kjønnsroller. Tvert i mot kan man trekke frem store likheter i gravmaterialet på tvers av kjønn, som kan tyde på sosiale likheter mellom de gravlagte i vikingsamfunnet.

Avhandlingen tar utgangspunkt i en forskningshistorisk gjennomgang av tolkninger og fremstillinger av kjønn i vikingtid, og bruker feministisk forankret teori til å stille viktige spørsmål om hvordan arkeologer konstruerer tolkninger av kjønn i fortiden.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 13. februar 2019, kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica.

Tittel: "Gender in Viking-Age archaeology and beyond: current advances and challenges".

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Martin Furholt, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Forsker Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala Universitet (førsteopponent)
  • Professor Sarah Semple, Durham University (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 18. jan. 2019 09:36 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15