Disputas: Ulike landskap — ulike idealer?

Cand. philol. Mari Arentz Østmo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosphiae doctor (ph.d.): Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000

Mari Arentz Østmo

Ved å knytte sammen nylig fremkomne utgravningsdata fra Kongsgårdprosjektet Avaldsnes og gravfunn fra Rogaland og Sunnhordaland, undersøker Mari Arentz Østmo dynamikken mellom jernalderens gravskikk og sosiopolitiske forhold. Østmo argumenterer for at ulike prinsipper og idealer kommer til uttrykk i ulike landskap, og at slike særegenheter kan forstås som en form for politisert identitet knyttet til sosiale grupperinger eller sub-regioner. Disse sub-regionene er i endring og over tid kan det påvises både økende likheter og ulikheter dem imellom. Østmo argumenterer for at slike endringer tidvis reflekterer sentralisering og fremvekst av større politiske enheter eller kongemakt, men også at slike politiske enheter og fellesskap går i oppløsning.

Tidligere forskning på sosiopolitisk struktur, har hovedsakelig fokusert på maktsentra og inndelinger i regionale og overregionale enheter, mens det er dynamikken mellom maktsenteret på Avaldsnes og intra-regional variasjon i gravskikk som vektlegges i denne avhandlingen. Slik bidrar Østmo til å både å utforme en ny og detaljert kronologi for maktsenteret på Avaldsnes, samt å sette dette maktsenteret inn i et nytt sosiopolitisk perspektiv.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 12. mars 2019, kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica, Urbygningen. 

Tittel: "Mikroregioner og makrodynamikker. Udbredelseskort som kilde til at forstå/fortolke interaktion og forandring i det arkæologisk materiale"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Professor Søren Michael Sindbæk, Aarhus Universitet
  • Professor John Ljungkvist, Uppsala Universitet

Leder av disputas

Førsteamamuensis Unn Pedersen

Veileder

Publisert 14. feb. 2019 13:23 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15