Disputas: Glimrende gull – samspill mellom mennesker og materiale i Norges «gullalder»

Master Marie Dave Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Glimrende gull. En utforskende studie av gull fra folkevandringstid i Rogaland, Vestfold og Østfold for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Marie Dave Amundsen, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Gjennom en utforskende studie av folkevandringstidens (ca. 400–550 e.Kr.) gull, undersøker Marie Dave Amundsen kompleksiteten ved materialbruk og teknologi knyttet opp mot menneskers bruk av gullet og sosial organisasjon. Hun vektlegger en relasjonell tilnærming til gullet, hvor Manuel DeLandas konsepter egenskaper og kapasiteter er forløsende for forståelsen.

Et utgangspunkt for Amundsens studie er en relativt lite utforsket gjenstandskategori: såkalt «betalingsgull». Ved å gå vekk fra betegnelsen «betalingsgull» som legger moderne økonomiske føringer, og introdusere betegnelsen «nyttegull», åpner Amundsen opp for nye tolkninger. Et dypdykk inn i en spesifikk nyttegullkategori bestående av spirallagte gullstenger og deres produksjon, illustrerer en større bredde i nyttegullmaterialet enn det tidligere er tatt høyde for. Dette legger grunnlag for en diskusjon rundt andre gjenstandstyper, og bruk av gullet. Hva gullet representerer ses også opp mot en tydelig overvekt av gull i kvinnegraver vs. mannsgraver, noe som står i kontrast til det mer generelle fokuset på perspektiver knyttet til mannsroller og makt innen folkevandringstidsforskningen. Med dette utfordrer Amundsen et forenklet likhetstegn mellom gull, makt og menn.

På et mer overordnet nivå er Amundsens avhandling et dypdykk i kunnskaper og sosiale verdener som ligger bak de materielle uttrykkene i gull. Avhandlingen åpner for en videre forståelse av samspillet mellom mennesker og materialer, og viser potensialet som ligger i det å følge et spesifikt materiale og dets egenskaper og kapasiteter. Gull er med andre ord glimrende – i mer enn én forstand.

 

 

Marie Dave Amundsen gjennomførte en vellykket disputas 14. juni 2021.

 

Prøveforelesning

Oppgitt emne: “Smedene og deres sosiale stilling i Nord-Europas romerske og germanske jernalder”

Publisert 11. juni 2021

Bedømmelseskomité

Professor Elna Siv Kristoffersen, Universitetet i Stavanger (førsteopponent)

Priv.-Doz. Dr. habil. Alexandra Pesch, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Schloss Gottorf (andreopponent)

Professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Steinar Sæther

Veiledere

Førsteamanuensis Unn Pedersen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Þóra Pétursdóttir, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 28. mai 2021 11:40 - Sist endret 1. juli 2021 11:15