Disputas: Nytt lys på Albert Viljam Hagelin – Quislings høyre hånd

Cand. philol. Nina Drolsum Kroglund vil forsvare sin avhandling Hagelin - Quislings høyre hånd for graden doctor philosophiae (dr. philos.).

Hvilken betydning hadde Albert Viljam Hagelin (1881-1946) som endringsfaktor for norsk okkupasjonshistorie? Dette er ett av de sentrale spørsmålene i Nina Drolsum Kroglunds avhandling Hagelin – Quislings høyre hånd.

Hagelin var fra 9. april 1940 til oktober 1944 Vidkun Quislings nærmeste medarbeider og fungerte i den viktige posisjonen som innenriksminister i Quislings samarbeidsregjering under den tyske okkupasjonen (1940-45). Kroglund har i avhandlingen blant annet undersøkt hans betydning som endringsfaktor for historien.

Kroglund viser hvor avgjørende Hagelin var for at Quisling kunne foreta statskupp 9. april og senere oppnå den maktposisjonen han fikk under okkupasjonen som leder av en samarbeidsregjering. Hun utforsker også Hagelins rolle som informant for tyske interesser før invasjonen, en hektisk aktivitet som reiser interessante spørsmål om hans betydning for invasjonen.  

I avhandlingen undersøker Kroglund også hvordan Hagelin forholdt seg til, og eventuelt bidro til, forfølgelsen av og aksjoner mot jødene i Norge. Dette er et interessant tema også sett i lys av hans egen jødiske tilknytning.

Det har eksistert en del myter om hvem Hagelin var, hvordan han handlet og hva som var hans motiver. Gjennom bruk av nye kilder og nytolkning av kjente kilder har noe av hensikten bak Kroglunds arbeid vært å få frem ny kunnskap, samt utdype og korrigere tidligere fremstillinger og forestillinger om Albert Viljam Hagelin.

 

Nina Drolsum Kroglund gjennomførte en vellykket disputas 11. februar 2021.

Prøveforelesninger

Selvvalgt emne: "Historie, moral og kildekritikk"

 

Oppgitt emne: "Norsk historieskrivning om Nazi-Tyskland"

Publisert 9. februar.

Vurderingkomité

Førsteamanuensis Anders Granås Kjøstvedt, OsloMet (førsteopponent)

Docent Henrik Rosengren, Lunds Universitet (andreopponent)

Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Per Ditlef Fredriksen


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 22. jan. 2021 10:06 - Sist endret 6. apr. 2021 10:19