Disputas: Et kritisk blikk på kulturarvsfeltet som arena for inkludering og mangfold

Master Kaja Hannedatter Sontum ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Heritage in motion: Narratives of translocality and strategies of identification among second generation migrant youths in Oslo, Norway for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Kaja Hannedatter Sontum, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Økende global migrasjon gjør det viktigere enn noensinne å etablere arenaer for kritisk diskusjon rundt fortellinger om kollektiv fortid, og ideer om Oss og Dem. Aktører i kulturarvsfeltet inngår i diskurser hvor likheter og forskjeller etableres og forhandles. I Norge har demografiske endringer ført til en søken etter en mer inkluderende kulturarvspolitikk, med vekt på kulturelt mangfold. Tiltak relaterer seg til problemer med rekruttering av minoriteter, og foreslår dialog, samarbeid og omprogrammering til mer relevant innhold. Politisk har dette vært et spørsmål om integrering og representasjon.

I sin avhandling presenterer Kaja Hannedatter Sontum funn fra dybdeintervjuer og fokusgrupper med videregående skoleelever bosatt i Oslo. Studien utforsker hvilken rolle sosiale kategorier om opphav, kulturarv og felles historie spiller i ungdommenes identitetsfortellinger. Videre undersøkes museets muligheter til å tjene som arena for dialog rundt dagsaktuelle spørsmål om tilhørighet. Søkelyset rettes spesielt mot ungdom med foreldre som har flyttet til Norge, eller som selv har kommet til Norge som barn. Sontum drøfter ungdommenes fortellinger opp mot mangfoldstrategier i kulturarvsfeltet, og diskuterer spenninger mellom de ulike diskursene.

Analysene er fundert i kritisk diskursteori, som retter seg mot produksjon og reproduksjon av definisjonsmakt. Sammen belyser de tre artiklene i avhandlingen meningsskaping og identitetsprosesser som norske kulturarvsinstitusjoner ikke er i stand til å omfatte i sin politikk og praksis, mye på̊ grunn av innebygde barrierer. Sontum viser hvordan dagens inkluderingsmodell er forankret i et klassifiserende identitetsparadigme. Dette fremhever fraværet av et perspektiv som anerkjenner erfaringer av å ha flere eller hybride kulturelle tilknytninger. Ungdommenes fremstillinger utfordrer statiske kulturbegreper i den offentlige diskursen, og oppfordrer oss til å anerkjenne kulturarv som pågående sosiale konstruksjoner.

På grunnlag av analysene foreslår Sontum en alternativ tilnærming til mangfold og representasjon. Framtidige strategier bør søke å stimulere og legge grunnlag for kritisk
refleksjon og diskusjon, og forankres i de levde erfaringene til dem som handlingsgrunnlaget er ment å inkludere. Dette åpner også opp for at kulturarvssektoren kan bli en aktør for sosial endring. I stedet for å tilby statiske identitetskategorier, kan den fungere som en samtalepartner i etableringen av alternative historier om hva det betyr å tilhøre.

 

Det kreves forhåndspåmelding for publikum som ønsker å være fysisk til stede.

Påmelding

Direktestrømming av disputasen

Prøveforelesning

Tid og sted: 1. oktober kl. 10:15, Gamle festsal. Det kreves forhåndspåmelding for publikum som ønsker å være fysisk til stede.

Oppgitt emne: "Contextualising critical heritage research in Norway: creating a decolonizing, anti-racist heritage framework in conversation with contemporary global discourse and practice"

Påmelding

Direktestrømming av prøveforelesningen

Prøveforelesningen vil også strømmes direkte, lenke blir publisert her.

Bedømmelseskomité

Professor Suzie Thomas, Universiteit Antwerpen (førsteopponent)

Førsteamanuensis Laura McAtackney, Århus universitet (andreopponent)

Førsteamanuensis Þóra Pétursdóttir, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskerutdanningsleder Ulrike Spring

Veiledere

Professor Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo

Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 6. sep. 2021 15:49 - Sist endret 6. okt. 2021 15:02