Brøgger, Hinsch og Jortveit. Nye funn og gamle teorier om neolitikum i Sør-Norge

Svein Vatsvåg Nielsen, stipendiat ved Kulturhistorisk Museum, holder foredrag om sitt pågående prosjekt og legger frem resultater fra den nylige utgravningen ved Jortveit i Grimstad: Brøgger, Hinsch og Jortveit. Nye funn og gamle teorier om neolitikum i Sør-Norge

Alle er hjertelig velkomne! 

Welcome, the lecture is open for all.

Abstract:

 

Innen forskningen om neolitikum i Sør-Norge representerer arbeidene til Anton Wilhelm Brøgger (1925) og Erik Hinsch (1955) to ytterpunkter. Der Brøgger fokuserte på menneskets relasjon til naturen gjennom tidene, tegnet Hinsch et kulturelt lappeteppe med tydelige grenser i tid og rom. Der Brøgger søkte etter indikasjoner på kulturell kontinuitet (fra steinalderen til moderne tid), identifiserte Hinsch epokebrudd og migrasjoner. Er perspektivene til Brøgger og Hinsch relevante for neolitikumforskningen i dag, og hva er det de eventuelt har å tilby? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for foredraget, og det utforskes med utgangspunkt i et funn fra gården Jortveit i Grimstad, Aust-Agder fylke. Under en omfattende drenering av en myr på Jortveit i 1931 oppdaget man en rekke redskaper av flint, skifer og bein på 1,5 meters dybde. I de samme jordmassene kom det også frem flere bein fra fisk og pattedyr. Funnene, som ble omtalt som «en arkeologisk-geologisk konflikt», ble siden magasinert i Oslo; gjenstandene ved Oldsaksamlingen, beina ved Zoologisk museum. I sammenheng med pågående forskning ved Kulturhistorisk Museum er nå flere av funnene fra Jortveit blitt direkte daterte med C14-metoden, og gjennom feltkurset til IAKH er det gjort en ny undersøkelse ved det gamle funnstedet. Resultatene vitner blant annet om fangst av tunfisk og spekkhugger i tidligneolitikum (5900-5300 før nåtid), noe som bringer oss tilbake til Brøgger og Hinsch. I hvilken grad vitner Jortveitfunnet om kulturell kontinuitet? I hvilken grad forteller det om kriser og brudd i forhistorien?

Publisert 10. okt. 2018 15:11 - Sist endret 10. okt. 2018 15:11