Formål og organisasjon

Formål

«1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring» har som siktemål å bidra til jubileumsmarkeringene på bred basis, men vil i sin forskningskjerne konsentrere seg om historiske spørsmål. I utgangspunktet kan man anta at stabilitet og fred i Norden, en viss balanse mellom elite og kongemakt, og en form for enighet om grunntrekkene i den politiske orden, bidro til Grunnlovens relative suksess. Likevel har dens virkningshistorie vært forholdsvis lite kartlagt, enda vi vet at  grunnlovstradisjonen stadig måtte tilpasses et samfunn i stor sosial og økonomisk endring. Derfor må man undersøke hvordan forestillingene om Grunnloven og 1814 kom til uttrykk i historiske fremstillinger, i opinionsytringer, i lærebøker og kunstneriske verk, og under minnemarkeringer, feiringer og jubileer. Ideene fra 1814 fikk også ulikt fotfeste i befolkningen, og det oppstod mange uenigheter om den nye politiske orden. Her spilte ikke bare ideologisk lærdom og politisk taktikk inn. Også sosiale og kulturelle bindinger, interessekamp, propaganda, organisering og ikke minst internordiske forbindelser påvirket holdningene. Betydningen av Grunnloven i de nordiske naboland må derfor stå sentralt, men vi vil også skue utenfor Norden. Endelig må det være plass til alternative virkningshistoriske fortolkninger – fra autoritære til revolusjonære. 

Organisasjon

Med utgangspunkt i IAKH ønsker vi å knytte sammen ideologihistorisk og sosiologisk kunnskap fra historiefaget med elementer fra andre fagtradisjoner – idéhistorie, arkeologi, litteratur, mediefag, statsvitenskap, teologi. Fra oppstarten høsten 2011 vil prosjektet fortsette frem til året 2014.

Prosjektet har en referanse- og styringsgruppe fra involverte og relevante institusjoner. Prosjektleder er professor ved IAKH Odd Arvid Storsveen, og den øvrige forskergruppen består av førsteamanuensis Hilde Sandvik og stipendiatene Bård Frydenlund, Marthe Hommerstad og Morten Nordhagen Ottosen fra IAKH, dr. art. Ruth Hemstad fra Nasjonalbiblioteket, professor Torbjörn Nilsson fra Södertörns högskola, og forsker Rasmus Glenthøj fra Syddansk Universitet. Storsveen, Sandvik og Frydenlund utgjør prosjektets arbeidsutvalg. De får støtte av en tilsatt prosjektassistent. Prosjektet vil arrangere regelmessige lunsjmøter, workshops og åpne seminarer, og samarbeider her med forskere, forskerrekrutter og masterstudenter som arbeider med tilknyttede temaer. Vi vil også delta i «Norgeshistorie på nett» ved IAKH.

Vårt prosjekt har god kontakt med forskere i Danmark, Sverige, Finland, USA, Nederland og Storbritannia, noe vi ønsker å videreføre gjennom seminarer, forskerutveksling og produksjon av felles publikasjoner. Vi samarbeider med det danske 1814-nettverket ved Syddansk Universitet i Odense, og vi har opprettholdt regelmessig forbindelse med fagmiljøer ved Institutt for historie, kultur og samfundsbeskrivelse ved Syddansk Universitet og Samtids­historiska institutet ved Södertörns högskola. Verdifull kontakt har vi også med Jacob Aall-prosjektet i Aust-Agder (Næs jernverk), og Bernadotte-prosjektet ved Uppsala Universitet («En dynasti blir til – Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan»), det nordiske nettverket «Scandinavia in the Age of Revolutions: Nordic Political Cultures 1740–1820», det svensk-finske 1809-prosjektet, Institute on Napoleon and the French Revolution ved Florida State University i Tallahassee, USA, Centre for Eighteenth Century Studies ved University of York, England, og prosjektet «The Napoleonic Continental System: Local, European and Global Experiences and Consequences», West Virginia University, USA og International Institute of Social History, Amsterdam, Nederland. Vi vil ha personlig samarbeid med Demokratiprogrammet og Kultrans-prosjektet ved Universitetet i Oslo.

På formidlingssiden vil vi ha et aktivt samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og vi har også etablert gode forbindelser med Riksarkivet, Norsk Folkemuseum, Eidsvoll 1814 og forskningsformidling i Østfold foran 2014 (Fredriksten festning, Halden byhistorie, Moss 2014). Prosjektets deltakere har også formidlingssamarbeid med Foreningen Norden, Forsvarsmuseet, Rørosmuseet og Bogstad stiftelse, og kommer til å fortsette med bidrag til tiltak i samlings- og museumssektoren. Generelt vil prosjektet inngå i formidlingsstrategien til IAKH og dra nytte av instituttets ressurser, spesielt i forhold til studentgruppen. Prosjektet vil også profilere seg i sosiale medier, bidra med foredrag, avisinnlegg og deltakelse på mer tradisjonelle formidlingsarenaer som konferanser og utstillinger, og gjennomføre ekskursjoner for prosjektets deltakere og studenter. Målet er at prosjektets medarbeidere og assosierte kontakter skal være tilgjengelige for mange typer av formidling både før og under jubileumsåret. 

Publisert 7. sep. 2011 11:15 - Sist endret 8. apr. 2013 13:17