Den norske fredstradisjonen

Creative commons, Herr_Bert / Tine Steiss, http://www.flickr.com/photos/81223571@N00/3623521211/Prosjektets overordnede målsetning er å analysere norsk utenrikspolitikk innenfor fredstankens rammer. Forskerne undersøker endringer i norske oppfatninger av årsaker til krig og betingelser for en mer fredelig verdensorden i det 20. århundret. For å forstå bakgrunnen for disse oppfatningene trekker prosjektet linjer tilbake til den viktige formative perioden for norsk utenrikspolitikk etter 1905.

Et essensielt spørsmål for prosjektet er ”hva er en fredstradisjon?”. Har norske aktører selv oppfattet at de befant seg innenfor en slik tradisjon, eller er det noe ettertiden har konstruert basert på mer eller mindre pålitelige empiriske grunnlag?

Fem hovedtemaer analyseres ut fra ulike perspektiver av postdoktor-, doktorgrads- og masterstudenter, i tillegg til de tre seniorforskernes arbeider:

  • Etablering av en ny verdensorden. Dvs. norske synspunkter på og politikk i forhold til Den interparlamentariske union, Folkeforbundet, De forente nasjoner, globale og regionale økonomiske organisasjoner, og mer allment utviklingen av folkeretten
  • Våpenkappløp, nedrustning og våpenkontroll, og forsvarsallianser
  • Rivalisering mellom imperier og avkolonialisering
  • Arven fra Fridtjof Nansen som en kilde til den norske fredstradisjonen
  • Norge som megler og mellommann i inter- og intranasjonale konflikter

Professor Helge Pharo leder prosjektet. På seniornivå er også professor Even Lange og professor Øyvind Østerud knyttet til prosjektet. ’Den norske fredstradisjonen’ er i hovedsak finansiert av Forskningsrådets Storforsk-midler, mens enkelte stipendiater finansieres fra Det humanistiske fakultet eller Forum for samtidshistorie direkte. Totalt består prosjektet av to postdoktorstillinger og åtte doktorgradsstipendiater, i tillegg til enkelte tilknyttede forskere og flere masterstudenter.

FoSam har formelle avtaler med Ohio University og University of Oxford. I tillegg er det etablert uformelt nettverk med flere andre institusjoner i Vest-Europa og USA. Prosjektet pågår fram til utgangen av 2011, og det planlegges både en avslutningskonferanse og en felles sluttpublikasjon der alle prosjektets forskere bidrar.


Deltagere

Doktorgradsstipendiater:

Øyvind Tønnesson:  “Between Idealism and Realism – Chr. L. Lange and the International Peace Movement 1899-1938”

. Avhandlingen handler om Christian Lous Lange (1869-1938), Norges første vinner av Nobels fredspris (1921) og hans deltakelse i det internasjonale arbeidet for en varig fred.

Carl Emil Vogt: "Nestekjærlighet som realpolitikk. Fridtjof Nansens internasjonale og humanitære prosjekt, 1920-1930". Prosjektets analyserer Fridtjof Nansens rolle i oppbyggingen av et nytt internasjonalt samfunn etter første verdenskrig, med hovedfokus på den sentrale rollen han spilte i Folkeforbundet.

Kjersti Brathagen: "Peace and public international law in Norwegian foreign policy during the Cold War". Prosjektet undersøker om det eksisterer en retorisk tradisjon eller politisk praksis i norske utenrikspolitiske beslutninger i forbindelse med ratifikasjoner av nye internasjonale avtaler.

Per Jostein Ringsby: "De organiserte fredsbevegelsene 1880-1940". Dette prosjektet tar for seg den organiserte fredsbevegelsens historie i Skandinavia fra rundt 1880 og fram til Den andre verdenskrig. Hovedmålsetningen er å vise de ulike foreningenes interne utvikling og innenrikspolitiske betydning og i hvilken grad de ulike bevegelsene klarte å samarbeide over landegrensene.

Bjørn Arne Steine: "Internasjonale studier – vitenskap og fredssak 1900-1950". Prosjektet studerer forsøkene på å etablere internasjonale studier som vitenskapelig disiplin i Norge og Sverige gjennom første halvdel av 1900-tallet.

Eva Fetscher: "University politics and Norwegian foreign policy in the Cold War: The Professorship of Conflict- and Peace Research (1959-1984). Prosjektet undersøker stridene rundt professorat i konflikt- og fredsforskning ved Universitet i Oslo. Det vurderer også de involverte miljøene og deres interesser i utenrikspolitikken, hos opposisjonen, innen universitetspolitikken, og i den offentlig opinion, innenfor Den kalde krigens ramme.

Øyvind Ekelund: "Activists and Advocates for Peace during the Cold War. The Peace Movement in Norway and Denmark 1945 - 1990." Prosjektet studerer den hjemlige organiserte fredsbevegelsen, dens nedslag, rolle og sosiale underlag, under den kalde krigen. En sentral del er en komparativ analyse med den danske bevegelsen samt undersøkelse av graden av kontakt og påvirkning fra fredsaktivister i andre land.

Hallvard Kvale Svenbalrud: "The United Nations in Norwegian Foreign Policy, 1970-2005". Prosjektet undersøker FNs plass i norsk utenrikspolitikk, og hovedtrekkene i norsk politikk i FNs sikkerhetsråd og generalforsamling i perioden. Sentralt står påstanden om at norske myndigheter har brukt FN både for å bedre egen og andres sikkerhet ved utvikling av internasjonalt samarbeid og folkerett og som en arena for å bygge et norsk "brand" internasjonalt.  

Marta Magdalena Stachurska: ”Norway in the League of Nations – a small state’s ideals versus self-interests.” Prosjektet undersøker Norges engasjement i Folkeforbundet i årene 1920 – 1940 og fokuserer på forholdet mellom Norges idealer og forestillinger om premisser for internasjonalt samkvem samt landets egeninteresser, og hvordan dette forholdet mellom ideal- og realpolitikk utspilte seg innenfor Folkeforbundet.


Postdoktorstipendiater:

Sunniva Engh: "Norway and the United Nations 1945-75. The establishment of a new international political system"

. Prosjektet analyserer den norske visjonen om FN som hjørnesteinen i norsk utenrikspolitikk.

Hanne Hagtvedt Vik: Hennes Ph.D. prosjekt "The United States, the American Legal Community and the Vision of International Human Rights Protection, 1941-1953 "
(Norsk tittel: "USAs bidrag til rettsutviklingen innen menneskerettigheter og krigens folkerett") beskriver og analyserer USAs strategier i forhold til utviklingen av FNs menneskrettighetslovgivning i perioden 1948-1953. Hagtvedt Vik disputerte med sin avhandling våren 2009, og er for øyeblikket ansatt som postdoktor ved HF, tilknyttet FoSam. Hennes postdoktorprosjekt har tittelen "Velferdsstat i en global verden - interessekamp og solidaritet? Norge og ILO, 1970-2005".

Mona Chr. Fixdal: "Between Might and Right – Security and Territory in the Oslo Accords and the Dayton Peace Agreement"

. Prosjektet tar for seg verdiene sikkerhet og rettferdighet, og spør i hvilken grad de er forenlige i overgangen fra krig til fred, og på hvilke måter de best kan realiseres i gjennom ulike typer fredsløsninger.

Monika Phole Fraser: "Foreign aid and private investment in the Middle East. The 1960s." This detailed study of European aid to the Middle East, based on OECD/DAC Archives in Florence, and the German Bundesarchiv in Koblenz, contributes to a joint project (University of Oslo, NYU Florence) for an eye-witness conference about 'Aid, Peace and Democracy. Conflict Resolution and Prevention' in the fall of 2010.

I tillegg har postdoktor Eldrid Mageli vært tilknyttet delprosjektet gjennom sin forskning på "Norwegian-Japanese relations 1905-2005", ved siden av doktorgradsstipendiat Dag Axel Kristoffersen med prosjektet "Norwegian and European integration 1941-1973".

 

 

 

Publisert 16. juni 2010 12:22 - Sist endret 29. nov. 2017 11:52