Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. århundret. Helle, Kjeldstadli og Sørvoll (red.)

 
Få sosiale fenomener har satt sitt preg på samfunnsutviklingen i så høy grad som de kollektive bevegelsene. Denne boka viser hvordan historiens gang kan endres når folk kommer sammen og organiserer seg. 15 forskningsbaserte artikler tar for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge.

Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike.

Vi blir kjent med solidaritetsbevegelser med Vietnam og Palestina og feminisme i Norge i 1970-åra. Videre beskrives kampen mot vannkraftutbygging i Narmada-elva i India og for tariffavtaler i Angola.

I søk etter variasjon og fellestrekk reformuleres en rekke av de sentrale spørsmålene innen forskningen på sosiale bevegelser: Hva karakteriserer en sosial bevegelse? Når og hvorfor oppstår de? Hvordan utvikles tankegang og ideologi, og hvem deltar i bevegelsene? I antologiens introduksjonsartikkel presenteres en ny og sammenfattende analyse av disse spørsmålene.

 

Idar Helle er historiker og stipendiat ved Forum for samtidshistorie, Universitetet i Oslo.

Knut Kjeldstadli er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo og professor II ved NTNU.

Jardar Sørvoll er historiker og stipendiat ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Reassess (Nordic Centre of Excellence in Welfare Research).

 

Publisert 2. mai 2011 14:45