Instituttstyret for IAKH

26.januar 2005
kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:

Sak 7/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 14.januar ble utsendt elektronisk 20.januar d.å.
Det er innkommet to merknader til referatet. Lotte Hedeager og Christopher Prescott bemerker at referatet mangler et punkt om ledervalget og om vedtaket om å sende en uttalelse til UiOs styre.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 8/05 SPØRSMÅL OM FAST ELLER AD HOC REPRESENTASJON MED TALERETT FOR VARAREPRESENTANTER
Saken ble gitt en preliminær drøfting i møtet 14.januar d.å. Representanten for det midlertidig vitenskapelige personalet varslet en formell henvendelse om saken for sin gruppe. Gruppen ønsker fast møtende vararepresentant med talerett. Styret avgjør suverent hvem som skal gis talerett i styremøtene, om det skal gis fast vararepresentasjon med talerett og om ordningen skal gjelde for hele mandatperioden.
Vedtaksforslag: Fremmes på møtet.

Sak 9/05 INSTITUTTBUDSJETTET FOR 2005
Det fremlegges fortsatt et foreløpig instituttbudsjett. Problemet med
underfinansiering av Konserveringsstudiet.
Vedtaksforslag: Styret slutter seg til de fremlagte budsjettfordelingsprinsippene og ber
ledelsen om å arbeide videre med budsjettet med sikte på et endelig
instituttbudsjett når det samlede finansieringsgrunnlaget er avklaret med Det humanistiske fakultet.

Sak 10/05 EVENTUELT

Lukket møte.

Sak 11/05 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT I
Prosessen for tilsetting av instituttleder ved institutt I har ikke ført fram. Dekanen har fått fullmakt av rektor til å sende saken til instituttstyret og han ber instituttstyret om råd til fakultetsstyret om hvorvidt tilsettingsprosessen bør utvides med innhenting av flere kandidater, eller om man vil anbefale å foreta valg av instituttleder.
Jfr. Normalregler for instituttene og sentrene ved Det historisk-filosofiske fakultet http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/normalregler.html
og Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter.
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet og vil derfor bli distribuert i papirversjon til instituttstyrets medlemmer i møtet.
Vedtaksforslag: Fremmes på møtet.

Instituttleder