Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier

Instituttstyret for IAKH

 

7.februar 2005
kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer


Det innkalles til instituttstyremøte fredag 11. februar d.å. kl.9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:

Sak 12/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 4.februar blir sendt ut elektronisk.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 13/05 ÅRSPLAN FOR INSTITUTT I FOR 2005
Forslag til årsplan følger vedlagt.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til årsplanen for 2005 med de merknader som fremkommer på møtet.

Sak 14/05 INSTITUTTBUDSJETTET FOR 2005
Forslag til instituttbudsjett med de nye momentene som kom fram på møtet 4.februar d.å blir ettersendt.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte budsjettforslag. Endelig budsjettfremlegges når det samlede finansieringsgrunnlaget er avklaret med Det humanistiske fakultet.

Sak 15/05 EVENTUELT

 

Instituttleder