Instituttstyret for IAKH

25.februar 2005
kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer

 

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 4.mars d.å. kl.9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:

Sak 16/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 11.februar er sendt ut elektronisk. Det er innkommet følgende merknad til referatet fra Lotte Hedeager: Vi vedtog vel at sende et brev til dekanen i hvilket vi udtrykte bekymring over at vi ikke kan får tilsat leder for instituttet førend engang i maj og opfordrede ham til at fremme at sagen kunne behandles ved rundsending og ikke behøvede at vente til næste FS-møde.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 17/05 FORSLAG TIL VALGKOMITÉ FOR VALG AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORISKE STUDIER
Under forutsetning av at Fakultetsstyret slutter seg til instituttstyrets råd om fremgangsmåte for å etablere regulært lederskap ved instituttet, skal det i henhold til reglementet fremmes forslag til valgkomité. Komiteen skal bestå av 2 vitenskapelig ansatte, 1 administrativt ansatt og 1 studentrepresentant.
Vedtaksforslag: Fremmes på møtet.

Sak 18/05 UNIVERSITETETS STRATEGISKE PLAN 2005-2009
I elektronisk melding 16.februar d.å oppfordres alle ansatte til å orientere seg i utkast til Universitetets strategiske plan 2005-2009. Det varsles også i meldingen at saken vil bli tatt opp på instituttstyremøtet 4.mars d.å dersom Fakultetets utkast til høringsuttalelse foreligger. Fakultetets utkast til høringsuttalelse foreligger foreløpig ikke.
Vedtaksforslag: Fremmes på møtet.

Lukket møte.

Sak 19/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISVIKARIAT I ANTIKKENS HISTORIE. U.off.iflg.§ 6.4
Stillingsutlysningen, søkernes curriculum vitae, bedømmelseskomiteens rangering og innstillingsutvalgets vurdering sendes i papirversjon til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.

Sak 20/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I MODERNE INTERNASJONAL HISTORIE. U.off.iflg.§ 6.4. Stillingsutlysningen, søkernes curriculum vitae, bedømmelseskomiteens rangering og innstillingsutvalgets vurdering sendes i papirversjon til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer.
Vedtaksforslag: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.

Sak 21/05 EVENTUELT

Instituttleder