Instituttstyret for IAKH

15.september 2005

kk/-

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 23.september d.å. kl. 9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 32/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 20.mai d.å er lagt ut på nettet. Det er ikke innkommet merknader til referatet og det er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 33/05 REGNSKAPSRAPPORT FOR IAKH PER 31.august 2005
Regnskapsrapporten sendes ut i papirversjon.
Vedtaksforslag: Regnskapsrapporten tas til etterretning.

Sak 34/05 FORELØPIG BUDSJETT FOR 2006
Foreløpig budsjett for 2006 og måltall for perioden 2004-2008 er vedlagt.
Vedtaksforslag: Foreløpig budsjett og måltall tas til etterretning

Sak 35/05 UTKAST TIL STRATEGISK PLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET OG FOR IAKH FOR PLANPERIODEN 2005-2009
Utkast til fakultetets strategisk plan følger vedlagt. Utkast til instituttets blir ettersendt.
Vedtaksforslag: Instituttledelsen gis fullmakt til å arbeide videre med strategisk plan på grunnlag av merknader som er fremkommet på møtet. Saken fremmes for instituttstyret til endelig vedtak i novembermøtet.

Sak 36/05 EVENTUELT

Instituttleder