Instituttstyret for IAKH

21.november 2005

kk/-

Til instituttstyrets medlemmer

og varamedlemmer


Det innkalles til instituttstyremøte fredag 25.november d.å. kl. 9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 37/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 23.september d.å er lagt ut på nettet. Det er ikke innkommet merknader til referatet og det er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 38/05 REGNSKAPSRAPPORT FOR IAKH PER 31.oktober 2005
Vedtaksforslag: Regnskapsrapporten tas til etterretning.

Sak 39/05 FORELØPIG BUDSJETT FOR 2006
Vedtaksforslag: Foreløpig budsjett tas til etterretning

Sak 40/05 MIDDELALDERAVDELINGENS SITUASJON OG FREMTID
To saksdokumenter sendes ut elektronisk.
Diskusjon.
Vedtaksforslag: Tas til etterretning.

Sak 41/05 EVENTUELT

Instituttleder