Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra instituttstyremøte fredag 14.januar 2005 kl. 9.15.

Frist for merknad til protokollen: 30.01 d.å
Møtet ble satt kl.09.15 og hevet kl. 11.00.

Til stede:
Lotte Hedeager (FVA), Helge Pharo (inst. leder), Christopher Prescott vara (stedfortreder, FVA), Hilde Sandvik (FVA), Jan Messel (MVA), Morten Hansen (ADMIN), Geir Gran (STUD), Inge Gundersen (STUD), Jeremy Hutchings vara (FVA), Terje Spurkland vara (FVA), Nanna Løkka vara (MVA), Olaf Christensen vara (ADMIN)

Fra administrasjonen:
Kristin Kjellberg (adm. leder), Alf Storrud (referent), Bjørnar Thorsen, Torill Sandberg, Harald Schmedling


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

De tilstedeværende vararepresentanter ble gitt tale- og forslagsrett. Spørsmålet om fast vararepresentasjon med tale- og forslagsrett vil bli utredet til neste møte.

Saksliste:
Sak 1/05 REFERATSAKER
ORIENTERINGSSAKER
Instituttleder redegjorde for tidsfrister i forbindelse med årsplanen og budsjettarbeidet, samt orienterte om ledersituasjonen ved instituttet.
Vedtak: Det fremmede forslaget til uttalelse vedrørende ledersituasjonen redigeres og oversendes fakultetsstyret.

Sak 2/05 FORSLAG TIL EKSTERN REPRESENTANT TIL INSTITUTTSTYRET
Vedtak: Instituttleder får fullmakt til å spørre to kandidater:
- Representant: Bjarne Lie (dir. Four Seasons Venture)
- Vararepresentant: Grethe Brochman, Institutt for samfunnsforskning (PRIO) og prof. II, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Sak 3/05 FORSLAG TIL INSTITUTTNAVN
Vedtak: Følgende forslag ble vedtatt fremmet overfor Det Historisk-filosofiske fakultet, i prioritert rekkefølge:
1) Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier
2) Institutt for arkeologi og historie

Sak 4/05 INSTITUTTBUDSJETTET OG DE RESPEKTIVE SEKSJONSBUDSJETTER
Vedtak: Administrasjonen bes om å arbeide videre med budsjettet på grunnlag av de 4 seksjonsbudsjettene. I en overgangsperiode vil instituttet operere med 4 separate seksjonsbudsjetter

Sak 5/05 MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYREMØTER
Instituttstyremøtene legges til: 04.02 / 11.02 / 04.03 / 08.04 / 20.05 / 10.06

Sak 6/05 EVENTUELT
Det ble ikke reist saker under dette punkt.


14. januar 2005
as/-