Instituttstyret for IAKH

04. februar 2005

as/-

Protokoll fra instituttstyremøte fredag 04. februar 2005. kl. 9.15.

Frist for merknad til protokollen: 10.02 d.å
Møtet ble satt kl.09.15 og hevet kl. 11.00.

Valgprotokollen fra valg av studentrepresentanter til instituttstyret ble godkjent.

Til stede:
Lotte Hedeager (FVA), Jon Vidar Sigurdsson (inst. leder), Øystein Rian (stedfortreder), Hilde Sandvik (FVA), Jeremy Hutchings vara (FVA), Jan Messel (MVA), Nanna Løkka vara (MVA), Morten Hansen (ADMIN), Olaf Christensen vara (ADMIN), Winnie J.G. Ormerod (STUD), Kristin Kausland (STUD), Ernst Bjerke vara (STUD)

Fra administrasjonen:
Kristin Kjellberg (adm. leder), Alf Storrud (referent), Bjørnar Thorsen, Torill Sandberg, Harald Schmedling

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste
Sak 7/05 REFERATSAKER
Lotte Hedeager og Christopher Prescotts bemerkninger ble tatt til etterretning og teksten om vedtaket om å sende en uttalelse til UiOs styre blir rettet: � Det fremmede forslaget til uttalelse vedrørende ledersituasjonen redigeres og oversendes fakultetsstyret� erstattes av � Det fremmede forslaget til uttalelse vedrørende ledersituasjonen redigeres og oversendes UiOs styre�.

ORIENTERINGSSAKER
Bestyreren orienterte om sine koordineringsmøter med representantene for instituttets fire avdelinger, der man bl.a hadde sett på evt. innsparingsmuligheter. Han orienterte videre om den nye undervisningsandelen, problemene rundt registreringen i FRIDA, og at Hans Jacob Orning snart vil begynne som forskningskonsulent

Sak 8/05 SPØRSMÅL OM FAST ELLER AD HOC REPRESENTASJON MED TALERETT FOR VARAREPRESENTANTER
Vedtak: Vararepresentanter kan møte i instituttstyret med talerett inntil videre.Vedtaket var enstemmig.

Sak 9/05 INSTITUTTBUDSJETTET FOR 2005
Vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte budsjettfordelingsprinsippene og ber ledelsen om å arbeide videre med budsjettet med sikte på et endelig instituttbudsjett når det samlede finansieringsgrunnlaget er avklaret med Det humanistiske fakultet. Budsjettforslaget revideres i henhold til innspillene på møtet og legges fram for instituttstyret på neste møte. Vedtaket var enstemmig.

Sak 10/05 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt

Lukket møte.

Sak 11/05 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT I
Vedtak: Følgende uttalelse ble vedtatt: Et enstemmig styre ved Institutt 1 anbefaler å foreta valg av instituttleder og stedfortreder og ber om at denne prosessen iverksettes så raskt som mulig.
Uttalelsen blir oversendt Det humanistiske fakultet i løpet av dagen

 

Jon Vidar Sigurdsson
instituttleder

Kristin Kjellberg
administrativ leder