Instituttstyret for IAKH

 

11. februar 2005

as/-

 

Protokoll fra instituttstyremøte fredag 11. februar d.å. kl.9.15.

Frist for merknad til protokollen: 20.02 d.å
Møtet ble satt kl.09.15 og hevet kl. 11.00.

Til stede: Lotte Hedeager (FVA), Jon Vidar Sigurdsson (inst. leder), Hilde Sandvik (FVA), Øystein Rian (stedfortreder), Jeremy Hutchings vara (FVA), Jan Messel (MVA), Nanna Løkka vara (MVA), Morten Hansen (ADMIN), Olaf Christensen vara (ADMIN), Winnie J.G. Ormerod (STUD), Kristin Kausland (STUD), Ernst Bjerke vara (STUD)

Fra administrasjonen:
Kristin Kjellberg (adm. leder), Alf Storrud (referent), Torill Sandberg, Harald Schmedling

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste:
Sak 12/05 REFERATSAKER
Det var ingen bemerkninger til referatet fra forrige møte. Referatet er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
Setteinstituttleder redegjorde for situasjonen omkring valg av ny leder.
Vedtak: Instituttleder og administrativ leder får fullmakt til å utforme et brev til Det humanistiske fakultet om saken.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 13/05 ÅRSPLAN FOR INSTITUTT I FOR 2005
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til årsplanen for 2005 med de merknader som fremkom på møtet.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 14/05 INSTITUTTBUDSJETTET FOR 2005
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte budsjettforslag, med den merknad som fremkom på møtet. Endelig budsjett fremlegges når det samlede finansieringsgrunnlaget er avklaret med Det humanistiske fakultet.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 15/05 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.Jon Vidar Sigurdsson
Instituttleder

Kristin Kjellberg
administrativ leder