Instituttstyret for IAKH

 

09. april 2005

as/-

Foreløpig protokoll fra instituttstyremøte fredag 08 april d.å. kl. 09.15.

Frist for merknad til protokollen: 26.04 d.å
Møtet ble satt kl. 09.15 og hevet kl. 10.00.

Til stede:
Lotte Hedeager (FVA), Hilde Sandvik (FVA), Jon Vidar Sigurdsson, inst. leder (FVA), Terje Spurkland (FVA), Jeremy Hutchings vara (FVA), Bjarne Lie (ekstern rep), Nanna Løkka (MVA), Morten Hansen(ADMIN), Olaf Christensen vara (ADMIN), Kristin Kausland (STUD), Ernst Bjerke vara (STUD)

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg (adm. leder), Alf Storrud (referent),
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det ble varslet om en ekstrasak. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste:

Sak 22/05 REFERATSAKER
Det var ikke innkommet merknader til referat fra instituttstyremøtet 4.mars og det var dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
Instituttleder ønsket Lotte Headger velkommen som ny stedfortreder � Terje Spurkland blir dermed inntil videre fast representant i inst. styret.

Instituttleder orienterte om at styret måtte ta stilling til hvorvidt valg av ny instituttleder skulle være direkte eller indirekte valg.

Ekstrasak: DIREKTE ELLER INDIREKTE VALG AV INSTITUTTLEDER VED IAKH
Vedtak: Instituttleder ved IAKH skal velges ved indirekte valg. Vedtaket var enstemmig.

STATUSRAPPORT FOR 2005
Instituttleder orienterte om Aulaprosjektet og fortalte videre at studiepoengproduksjonen hadde økt med 30 %. Instituttet ligger på andreplass hva antall studenter per ansatt angår mens strykprosenten er uforandret. Dette vitner om en meget sterk innsats fra hele instituttet.

Ledelsens oppfordring til registrering av faglig produksjon i FRIDA har gitt gode resultater. I ett tilfelle nektet imidlertid en f.v.a. å registrere sin produksjon FRIDA. Styret mente at i slike tilfeller skulle vedkommendes annum og eventuelle belønningsmidler inndras og at vedkommende ikke kunne regne med noen form for økonomisk støtte fra instituttet.

Sak 23/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL SØKNADSSTØTTE FOR FELLESPROSJEKTER
Vedtak: Førlands søknad ble godkjent. Nedkvitnes søknad oppfyller ikke de formelle kravene og ble i denne omgang ikke innvilget. Han anmodes å søke på nytt.

Sak 26/05 EVENTUELT
Det ble ikke reist saker under dette punkt.

Lukket møte.

Sak 24/05 INNSTILLING TIL 2 FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER I KUNSTKONSERVERING U.off.iflg.§ 6.4
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette. Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I HISTORIE FØR 1800 MED SÆRLIG PLIKT TIL Å UNDERVISE I ELDRE GLOBALHISTORIE U.off.iflg.§ 6.4
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.Vedtaket var enstemmig.

Jon Vidar Sigurdsson
instituttleder

Kristin Kjellberg
administrativ leder