Instituttstyret for IAKH

27.mai 2005

as/-

 

Foreløpig protokoll fra instituttstyremøte fredag 20.mai d.å. kl.9.45

Frist for merknad til protokollen: 10.06 d.å
Møtet ble satt kl.09.45 og hevet kl. 11.00.

 

Til stede: Olaf Christensen vara (ADMIN), Morten Hansen (ADMIN), Lotte Hedeager (FVA), Jeremy Hutchings (FVA), Kristin Kausland (STUD), Nanna Løkka vara (MVA), Jan Messel (MVA), Hilde Sandvik (FVA), Jon Vidar Sigurdsson (inst. leder), Winnie Ormerod (STUD)

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg (adm. leder), Hans Jacob Orning, Torill Sandberg, Harald Schmedling, Alf Storrud (referent)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste:

Sak 27/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 8.april d.å er lagt ut på nettet. Det hadde ikke innkommet merknader til referatet og det er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

Bestyrer orienterte om følgende:

Det foreligger et forslag om at studentrepresentanter skal få lønn for møtedeltakelse.

De to stillingene ved konservering skal opp i tilsetingsrådet 25.mai d.å. Det antas at begge går igjennom.

Både Tine Frøysakers og Jilleen Nadolnys forslag til startpakker skal behandles i Forsknings- og utdanningskomiteen.

I et møte mellom Jeremy Hutchings, Jon Vidar Sigurdsson og rektor Arild Underdal ble det fra vår side understreket at IAKH besitter ekspertise til å bevare universitetets kunstsamling. Hva den økonomiske situasjonen på konservering angår, er situasjonen fortsatt uklar og man venter på fakultetets utspill.

Strategikomiteen har hatt to møter. Den planlegger å ha utkast til et dokument klart til instituttkonferansen i september.

Det vil bli sendt en søknad fra instituttet mht. senter for fremragende forskning. Den kommer fra Helge Pharo og Even Langes �Forum for samtidshistorie�. Instituttene vil i framtiden måtte finansiere deler av driften � beløpet er foreløpig ukjent. Ved evt. avslag vil de andre fagmiljøene ved instituttet bli oppfordret til å søke.

Instituttet har fått en ekstra utgift på ca. 900 000 p.g.a. økte lønnsutgifter, men til høsten vil 4 stillinger frikjøpes, videre vil instituttet få inn en del overheadmidler. Det antas derfor at høstens budsjett vil komme i tilnærmet ballanse.

Forskningsaktiviteten ved instituttet er meget høy � ca 70 - 80% av de vitenskapelig ansatte er engasjerte i større prosjekter. Instituttet planlegger derfor et seminar for prosjektledere til høsten. Instituttet har mottatt positiv tilbakemelding fra studentene mht. til undervisningskvaliteten. Man planlegger å knytte mer undervisning opp til de store forskningsprosjektene.

Sak 28/05 ARBEIDSPLIKT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE. REVISJON AV TIDSNORMERING FOR UNDERVISNING, VEILEDNING OG EKSAMEN
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de lokale justeringer og tilpasninger som er foreslått.

Sak 29/05 FORSLAG OM Å ETABLERE INNSTILLINGSUTVALG VED IAKH
Vedtak: Etter forslag fra Jan Messel om å gi MVA plass i innstillingsutvalget ble det vedtatt å etablere et innstillingsutvalg bestående av følgende 6 medlemmer:
Medlemmer | Varamedlemmer

Instituttleder | Stedfortreder

Styremedlem | FVA Varamedlem FVA

Styremedlem | FVA Varamedlem FVA

Styremedlem | ADM Varamedlem ADM

Styremedlem | STUD Varamedlem STUD

Styremedlem | MVA Varamedlem MVA

Sak 30/05 BELØNNING FOR TELLENDE PUBLISERTE ARTIKLER
Forslaget ble trukket

Sak 31/05 EVENTUELT
Hilde Sandvik orienterte om at historieseksjonen har hatt et lærermøte som drøftet forberedelse av stillingsutlysninger i middelalderhistorie og antikkens historie. Saken vil bli fremmet overfor instituttleder.

Lukket møte.

Sak 32/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I ARKEOLOGI U.off.iflg.§ 6.4
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de fremlagte merknader, rangerer og innstiller i henhold til dette. Vedtaket er enstemmig.

Sak 33/05 INNSTILLING TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I HISTORIE PÅ 1800-TALLET. U.off.iflg.§ 6.4
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.
Vedtaket er enstemmig.

Sak 34/05 INNSTILLING TIL STIPENDIATSTILLING I VED PROSJEKTET "MELLOM MARKEDSØKONOMI OG BEFOLKNINGSPOLITIKK: HUSARBEID SOM IDEOLOGI OG PRAKSIS"
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til innstillingsutvalgets vurdering og innstiller i henhold til dette.Vedtaket er enstemmig.

Hilde Sandvik takket instituttlederen for innsatsen

 

Jon Vidar Sigurdsson Instituttleder / Kristin Kjellberg Adm. leder