Instituttstyret for IAKH

 

Foreløpig protokoll fra instituttstyremøte fredag 23. september d.å. kl. 09.15

Frist for merknad til protokollen: 24.oktober d.å
Møtet ble satt kl. 09.15 og hevet kl. 11.30.

Til stede: Jorunn Bjørgum (inst.leder), Rasmus Brandt (nestleder), Hilde Sandvik (FVA), Terje Spurkland vara (FVA), Jan Messel (MVA), Morten Hansen (ADMIN), Geirr Olav Gram vara (STUD), Bjarne Lie (Ekstern), Nanna Løkka vara (MVA), Olaf Christensen vara (ADMIN)
Forfall: Lotte Hedeager

Fra administrasjonen: Mari Corell (referent), Kristin Kjellberg (adm.leder), Bjørnar Thorsen, Harald Schmedling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste:
Sak 32/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 20. mai d.å er lagt ut på nettet. Det hadde ikke innkommet merknader til referatet og det er dermed godkjent.

ORIENTERINGSSAKER

- Instituttet har fått to nye ansatte: Odd Arvid Storsveen tiltrådte som førsteamanuensis i historie 1. juli og Hilde Henriksen Waage tiltrådte som førsteamanuensis i historie 1. august. Ole Kristian Grimnes, professor i historie, gikk av med pensjon 1. august.

- Det skal utarbeides stillingsplaner ved instituttet etter pålegg fra fakultetet.

Framtidige stillingsutlysninger vil ikke gå gjennom hvis de ikke er med i slike stillingsplaner. Instituttleder vil be undervisningskoordinatorene om å sette i gang arbeidet med å komme fram til utkast til stillingsplaner. Utkastene vil leveres til instituttledelsen og disse vil senere drøftes i styret. Det må imidlertid undersøkes om også midlertidige stillinger skal inngå i stillingsplanene.

- Instituttlederen redegjorde for situasjonen med redaktørfunksjonen på felles e-postlister som har oppstått ved historieavdelingen. Det finnes ingen retningslinjer for slike redaktørfunksjoner og fakultetsledelsen har tatt dette opp med universitetsledelsen. Det er som følge av dette satt i gang et arbeid med retningslinjer. Den etablerte redaktørfunksjonen på felles e-postliste ved historieavdelingen er opphevet til eventuelle retningslinjer er klare. Instituttlederen har per e-post oppfordret de ansatte ved historieavdelingen om å være varsomme ved bruk av masseutsendelse av e-post via felles e-postlister.

- Hilde Sandvik orienterte om at biblioteksstyret ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) har vedtatt å gå over fra papirutgaver av tidsskrifter til elektroniske tidskrift. Bokkomiteen for historie v/ Anne Eidsfelt, Geirr Olav Gram, Einhart Lorenz og Hilde Sandvik la fram et brev til instituttstyret der de utdyper histories behov for sikker arkivering av tidsskrifter. Bokkomiteen ber i brevet om at styret støtter dem i å be om at samtlige historiske tidsskrifter fritas fra bestemmelsen om elektronisk lagring. Instituttlederen vil ta saken opp på førstkommende instituttledermøte og forhøre seg om muligheten for å utforme en felles henvendelse til biblioteksstyret.

Sak 33/05 REGNSKAPSRAPPORT FOR IAKH PER 31.august 2005
Vedtak: Regnskapsrapporten er tatt til etterretning. Vedtaket var enstemmig.

Sak 34/05 FORELØPIG BUDSJETT FOR 2006
Vedtak: Foreløpig budsjett og måltall er tatt til etterretning. Vedtaket var enstemmig.

Sak 35/05 UTKAST TIL STRATEGISK PLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET OG FOR IAKH FOR PLANPERIODEN 2005-2009
Instituttledelsen skal utarbeide en høringsuttalelse i forhold til fakultetets plan. I tillegg skal instituttets strategiske plan drøftes på instituttseminaret 29-30/9-05. Instituttledelsen ber om at eventuelle innspill til høringsuttalelsen leveres som skriftlig notat til ledelsen.
Vedtak: Instituttledelsen gis fullmakt til å arbeide videre med strategisk plan på grunnlag av merknader som er fremkommet på møtet. Saken fremmes for instituttstyret til endelig vedtak i novembermøtet.Vedtaket var enstemmig.

Jorunn Bjørgum
instituttleder

Kristin Kjellberg
administrativ leder