Instituttstyret for IAKH

26.november 2005

as/-

Referat fra instituttstyremøte fredag 25.november d.å .

Til stede: Jorunn Bjørgum (inst.leder), Rasmus Brandt (nestleder), Lotte Hedeager(FVA), Hilde Sandvik (FVA), Jan Messel (MVA), Winnie Ormerod (STUD), Kristin Kausland (STUD), Jeremy Hutchings vara (FVA), Terje Spurkland vara (FVA), Rune Ersdal (observatør)

Fra administrasjonen: Morten Hansen (ADMIN), Alf Storrud (referent), Kristin Kjellberg (adm.leder), Bjørnar Thorsen, Harald Schmedling, Inger-Johanne Ullern
Forfall: Bjarne Lie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.


Sak 37/05 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 23.september d. å. ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
To prosjekter ved IAKH har fått midler fra NFR � Hilde Sandviks demokratiprosjekt og Gunnar Knutsens prosjekt om den spanske inkvisisjonens behandling av utlendinger.

Rasmus Brandt har fått den italienske stats fortjenestemedalje.

Den 3. februar 2006 blir det fest for å markere 60- og 80års-jubileer samt fratredelser. Det vil bli nedsatt en festkomité.

Fakultetet har fastsatt ny frist for strategisk plan (15. februar) og den vil derfor behandles på neste instituttstyremøte 20. januar.

Kristin Kjellberg orienterte fra ledermøtet. Fakultetets budsjett for 2006 er strammet inn betraktelig i forhold til forrige utkast. Bl. a. er det store studieplasskutt.

Jorunn Bjørgum ga saksopplysninger vedrørende et brev Arnved Nedkvitne har sendt til dekanen, rektor og personaldirektøren.

Det planlegges en arbeidsmiljøundersøkelse ved IAKH. Organisasjonspsykolog Bjørn Eklund er engasjert og vil starte et forberedende arbeid umiddelbart. Instituttledelsen bes bringe på det rene undersøkelsens mandat og pris, samt hvem som skal betale den til neste styremøte

Sak 38/05 REGNSKAPSRAPPORT FOR IAKH PR. 31.oktober 2005
Vedtak: Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. Vedtaket var enstemmig.

Sak 39/05 FORELØPIG BUDSJETT FOR 2006
Vedtak: Foreløpig budsjett ble tatt til etterretning. Vedtaket var enstemmig.

Sak 40/05 MIDDELALDERAVDELINGENS SITUASJON OG FREMTID
Vedtak: Saksfremstillingen ble tatt til etterretning. Instituttstyret ber om en nærmere utredning om middelalderavdelingens fremtid vedrørende bemanningssituasjon og undervisningstilbud. Vedtaket var enstemmig.

Sak 41/05 EVENTUELT
I forbindelse med at bibliotekstyret ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) har vedtatt å gå over fra papirutgaver av tidsskrifter til elektroniske tidskrift, ba Hilde Sandvik om at brevet fra bokkomiteen ble fulgt opp. Styret ga Hilde Sandvik fullmakt til å forfatte utkast til et brev om denne saken.

Jorunn Bjørgum
instituttleder

Kristin Kjellberg
administrativ leder