Instituttstyret for IAKH

13.januar 2006

kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 20. januar d.å. kl. 9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av valgprotokoll for representanter til instituttstyret fra midlertidig vitenskapelig ansatte.
Vedlagt.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 1/06 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 25.november 2005 er lagt ut på nettet. Det er innkommet en merknad fra instituttleder til referatet vedtak Sak 40/05. Vedtaket var: Saksfremstillingen ble tatt til etterretning. Instituttstyret ber om en nærmere utredning om middelalderavdelingens fremtid. Vedtaket var enstemmig.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 2/06 FORSLAG TIL INSTITUTTBUDSJETT FOR 2006
Saksdokument vil bli ettersendt.
Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og vedtar instituttbudsjett for 2006.

Sak 3/06 FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN FOR IAKH 2005-2009
Saksdokument vil bli ettersendt.
Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de merknader som har fremkommet på møtet og vedtar Strategisk plan for IAKH 2005-2009

Sak 4/06 EVENTUELT

Instituttleder