Instituttstyret for IAKH

 

24.mars 2006

kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 31.mars d.å. kl.9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 5/06 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 20.januar 2006 er lagt ut på nettet. Det er innkommet en merknad fra Morten Hansen til Sak 2/06. Hilde Sandvik har meldt et spørsmål under EVENTUELT.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 6/06 INSTITUTTBUDSJETT FOR 2006
Instituttstyret sluttet seg til hovedlinjene i budsjettet i møte 20.januar d.å. Instituttadministrasjonen ble anmodet om å arbeide videre med budsjettet med grunnlag i de merknader som fremkom i møtet.
Vedlagt følger et justert budsjett.
Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar det foreliggende budsjett for 2006.

Sak 7/06 STRATEGISK PLAN FOR IAKH 2005-2009
Strategisk plan følger vedlagt.
Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar Strategisk plan for IAKH 2005-2009

Sak 8/06 FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR 2006
Forslag til Årsplan for 2006 følger vedlagt.
Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar Årsplanen for 2006.

Sak 9/06 ÅRSRAPPORT FOR 2005
Årsrapport for 2005 følger vedlagt.
Forslag til vedtak: Årsrapporten godkjennes.

Sak 10/06 EVENTUELT

Instituttleder