Instituttstyret for IAKH

5.mai 2006

kk/-

Til instituttstyrets medlemmer
og varamedlemmer

Det innkalles til instituttstyremøte fredag 12.mai d.å. kl.9.15 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksliste:
Sak 11/06 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 31.mars 2006 er lagt ut på nettet.

Møtet er lukket under dette punkt.
Sak 12/06 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN VED HISTORIEAVDELINGEN. STATUS I FORARBEIDET
Bjørn Z. Ekelund orienterer.
Vedtaksforslag: Redegjørelsen tas til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 13/06 INSTITUTTETS ARBEID MED FAGLIGE PRIORITERINGER
Saksdokumenter blir ettersendt.
Vedtaksforslag: Redegjørelsen tas til etterretning.

Sak 14/06 EVENTUELT