Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte
fredag 10. november 2006 kl. 9:15.

Sted:  Seminarrom 2, underetasjen, Blindernveien 11

Til orientering:
- A. Protokoll fra instituttstyremøtet 13.10.2006
Saksdokumenter:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2006/ref.styremote4.2006.html
- B. Møteplan våren 2007


Til behandling i åpent møte:
-
Sak 19/06
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  10.11.2006: ………………………….. og ………………..

- Sak 20/06
Faglige prioriteringer ved IAKH.
Saksdokumenter:
Ettersendes.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Eventuelt

Oslo, 3. november 2006

 

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                               Harald Schmedling
                                                               Fung. administrativ leder