Instituttstyret for IAKH

Referat fra instituttstyremøte fredag 20. januar 2006.

Til stede: Jorunn Bjørgum (inst.leder), Rasmus Brandt (nestleder), Lotte Hedeager (FVA), Hilde Sandvik (FVA), Jan Messel (MVA), Lene Melheim (vara) (MVA), Morten Hansen (ADMIN), Bent Chr. Bøwitz (STUD), Rune Ersdal (STUD), Jeremy Hutchings vara (FVA), Terje Spurkland vara (FVA), Bjarne Lie (Ekstern) B
Fra administrasjonen: Alf Storrud (referent), Kristin Kjellberg (adm.leder), Bjørnar Thorsen, Harald Schmedling, Inger-Johanne Ullern
Forfall: Ingen

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Valgprotokoll for representanter til instituttstyret fra midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter ble godkjent.

Sak 1/06 REFERATSAKER    
Referat fra instituttstyremøtet 25.november 2005 er lagt ut på nettet. Det hadde kommet en merknad til referatet vedtak Sak 40/05.
Vedtaket var: Saksfremstillingen ble tatt til etterretning. Instituttstyret ber om en nærmere utredning. Vedtaket var enstemmig.                       
ORIENTERINGSSAKER
Instituttleder fortalte at utredningen av Middelalderseksjonens situasjon var i gang.
Vi har fått nye vitenskaplige ansatte ved IAKH. Einar Lie er ansatt som professor i økonomisk historie og Erling Sandmo er ansatt som førsteamanuensis med spesielt ansvar for undervisning i globalhistorie.

Sak 2/06 FORSLAG TIL INSTITUTTBUDSJETT FOR 2006
Vedtak: Instituttstyret sluttet seg til hovedlinjene i det fremlagte forslaget til instituttbudsjett. Administrasjonen vil arbeide videre med budsjettet på bakgrunn av de merknader som framkom. Endelig budsjett vedtas på neste instituttstyremøte.

Sak 3/06 FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN FOR IAKH 2005-2009
Vedtak: Instituttstyret sluttet seg til det fremlagte forslag med de merknader som framkom på møtet. Det åpnes for flere innspill fram til neste styremøte.

Lukket møte:   
Instituttleder orienterte om behandlingen av en personalsak.

Sak 4/06 EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.