Instituttstyret for IAKH

Referat fra instituttstyremøte fredag 31.mars 2006

Til stede: Jorunn Bjørgum (inst.leder), Rasmus Brandt (nestleder), Lotte Hedeager (FVA), Hilde Sandvik (FVA), Jan Messel (MVA), Olaf Christensen (ADMIN), Bent Chr. Bowitz (STUD), Rune Ersdal (STUD), Jeremy Hutchings vara (FVA), Bjarne Lie (Ekstern) , Gro Steinsland (observatør MAS)

Fra administrasjonen: Alf Storrud (referent), Kristin Kjellberg (adm.leder), Bjørnar Thorsen, Harald Schmedling, Inger-Johanne Ullern, Torill M Sandberg,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Saksliste:


Sak 5/06 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 20.januar 2006 har blitt lagt ut på nettet. Det hadde innkommet en merknad fra Morten Hansen til Sak 2/06.

ORIENTERINGSSAKER
Instituttstyrer opplyste om at forrige instituttstyremøte hadde blitt avlyst pga for stort varslet forfall. Hun orienterte videre om styringsdialogen, møtet med rektoratet, tildeling av Småforskmidler og status i forbindelse med organisasjonskonsulentens arbeid ved IAKH.

Sak 6/06 INSTITUTTBUDSJETT FOR 2006
Vedtak:
Instituttstyret vedtok det foreliggende budsjett for 2006 med de merknader som fremkom på møtet.

Sak 7/06 STRATEGISK PLAN FOR IAKH 2005-2009
Vedtak:
Instituttstyret vedtok Strategisk plan for IAKH 2005-2009

Sak 8/06 FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR 2006
Vedtak:
Instituttstyret vedtok Årsplanen for 2006 med de merknader og endringer som framkom på møtet. Det fremkom ønsker om sterkere konkretisering.

Sak 9/06 ÅRSRAPPORT FOR 2005
Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent med de merknader som framkom på møtet.

Sak 10/06 EVENTUELT

Det var tre saker under eventuelt:

- Jan Messel ønsket at sakspapir til styremøtet skulle være tilgjenglig på nettet. Flertallet i styret ønsket å vurdere dette i en bredere sammenheng og i forbindelse med det arbeid som pågår for å bedre informasjonen om instituttets virksomhet og styrets arbeid. Instituttleder redegjorde for planer om en internavis.

- Hilde Sandvik ba på vegne av en instituttansatt om å få klargjort bakgrunnen for, og legaliteten av, å inndra vedkommendes driftsmidler. Instituttleder orienterte om saken.

- Lotte Hedeager foreslo at et styremøte i semesteret ble holdt i Blindernveien 11. Styret sluttet seg til dette.

 

Instituttleder