Instituttstyret for IAKH

12.mai 2006

as/-

 

Foreløpig referat fra instituttstyremøtet fredag 12.mai 2006

Frist for merknader til referatet er 16. juni 2006.

Til stede: Jorunn Bjørgum (inst.leder), Rasmus Brandt (nestleder), Hilde Sandvik (FVA), Terje Spurkland (FVA), Jan Messel (MVA), Lene Melheim (MVA), Olaf Christensen (ADMIN), Bent Chr. Bowitz (STUD), Rune Ersdal (STUD), Bjarne Lie (Ekstern),

Fra administrasjonen: Alf Storrud (referent), Kristin Kjellberg (adm.leder)
Observatører (Ikke til stede under lukket møte): Trude G. Peters (ADM), Harald Schmedling (ADM), Gro E. Smenes (ADM),

--------------------------------------------------------------------------

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Saksliste:

Sak 11/06 REFERATSAKER
Referat fra instituttstyremøtet 31.mars 2006 er lagt ut på nettet. Det kom to merknader fra Terje Spurkland. De ble behandlet under Eventuelt.

Møtet var lukket under dette punktet:

Sak 12/06 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN VED HISTORIEAVDELINGEN. STATUS I FORARBEIDET
Bjørn Z. Ekelund orienterte.
Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

Det åpne møtet fortsatte:

ORIENTERINGSSAKER

1. Fakultetet og OPA har besluttet at kostnadene ved forarbeidet til arbeidsmiljøundersøkelsen så langt fordeles mllom OPA, HF og IAKH. Det er foreløpig ikke diskutert dekning av kommende kostnader.
2. FOSAM er blant finalistene til status som �Senter for fremragende forskning�.
3. Fakultetet avholdet et seminar om det faglige prioriteringsarbeidet instituttene nå skal ta fatt på.

Sak 13/06 INSTITUTTETS ARBEID MED FAGLIGE PRIORITERINGER

Sakspapirer: Oversikt over avdelingens faste vitenskapelige personale, stillingsplaner for arkeologi og historie, utdrag av den utredning som er under arbeid om middelalderseksjonen og en oversikt over forskningsproduksjonen ved instituttet.
Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til etterretning. Prosessen videreføres i samarbeid med fagmiljøene.

Sak 14/06 EVENTUELT

Det ble tatt inn to endringer i referatet fra instituttstyremøtet 31. mars 2006:

- Sak 5/06 REFERATSAKER
Teksten ble endret fra: �Referat fra instituttstyremøtet 20.januar 2006 har blitt lagt ut på nettet. Det hadde innkommet en merknad fra Morten Hansen til Sak 2/06�
til:
�Referat fra instituttstyremøtet 20.januar 2006 har blitt lagt ut på nettet. Det hadde innkommet en merknad fra Morten Hansen til Sak 2/06. Denne ble tatt til etterretning .�

- Sak 6/06 INSTITUTTBUDSJETT FOR 2006
Teksten ble endret fra:
�Vedtak: Instituttstyret vedtok det foreliggende budsjett for 2006 med de merknader som fremkom på møtet�,
til:
�Vedtak: Instituttstyret vedtok det foreliggende budsjett for 2006 med de merknader som fremkom på møtet . Det ble satt av 30 000 kr. til disposisjon for stipendiatgruppen til språkvask av manuskripter. Ledelsen ble anmodet om å utarbeide en plan for å bringe resultatet i balanse .�