Instituttstyret for IAKH


Protokoll fra møte fredag 13. oktober 2006 kl. 9:15 – 11:15

Sted:   Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede, medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Christopher Prescott;
Hilde Sandvik; Jan Messel; Olaf Christensen; Bernt Christian Bowitz; Bjarne Lie;
Observatører: Lene Melheim;
Fra administrasjonen: Alf Storrud (referent), Harald Schmedling; Gro E. Smenes; Bjørnar Thorsen.
Forfall: Lotte Hedeager.

Til orientering:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 12.5.2006
Saksdokumenter:
Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2006/ref.styremote3.2006.html

B. Orientering om budsjettinnspill 2007.
Saksdokumenter:
Foreløpig budsjettinnspill pr. august 2006;
Oversikt delt ut i møtet

Styret etterlyser grunnlagsdokumentasjon for studiepoeng- og forskningsproduksjon ved instituttet.

C. Orientering om overføring av ansatte ved Middelalderstudier til andre institutter.
Orientering ved instituttleder.

D. Større tverrfaglige og tverrfakultære satsinger innen forskning – innspill fra historie.

E. Faglige prioriteringer.
Notat om arbeidet påbegynt lokalt: arbeidsgruppe ved historie nedsatt og samkjøres med tilsvarende arbeid på arkeologi og tas opp i styremøte 10. november d.å.
Orientering om arbeidet med faglige prioriteringer på fakultetsnivå ble også tatt opp på ledermøtet i Roma. Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 15/06
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 13. oktober 2006: Hilde Sandvik og Christopher Prescott.

Sak 16/06
Forretningsorden for styret ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier
Saksdokumenter:
Utkast til forretningsorden (vedlagt)
Se også:
Normalregler for institutter
Forretningsorden for styringsorganer ved UiO
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de presiseringer som ble gjort i møtet.

Sak 17/06
Årlig rapport om studiekvalitet
Saksdokumenter:
Rapport av 10.10.2006 og underlagsdokumenter ettersendt.
Vedtak:
Instituttstyret tar den fremlagte rapport til etterretning og gir instituttleder fullmakt til på vegne av styret å godkjenne den endelige rapporten slik at den kan sendes HF innen fristen.

Sak 18/06
Valginnberetning fra studentene i arkeologi
Saksdokumenter:
Valginnberetning av 6.10.2006 delt ut i møtet.
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Linn Marie Krogsrud møter som ordinær representant for studentene ved arkeologi ut 2006.

Eventuelt
Neste møte holdes 10. november i Blindernveien 11.


Oslo, 13. oktober 2006

Jorunn Bjørgum                  Hilde Sandvik             Christopher Prescott
Instituttleder

 

                                                                       Harald Schmedling
                                                                       Fung. adm. leder