Instituttstyret for IAKH


Protokoll fra møte
fredag 10. november 2006 kl. 9:15 – 10:40

Sted: Seminarrom 2, underetasjen, Blindernveien 11

Til stede, medlemmer:
Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Lotte Hedeager; Hilde Sandvik; Jan Messel; Olaf Christensen; Bernt Christian Bowitz; Linn Marie Krogsrud;

Observatører:
Jeremy Hutchings; Fra administrasjonen: Alf Storrud (referent), Harald Schmedling; Gro E. Smenes; Inger-Johanne Ullern.

Forfall: Bjarne Lie


Til orientering:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 13.10.2006.
Saksdokumenter:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2006/ref.styremote4.2006.html

B. Møteplan våren 2007
Saksdokumenter:
Notat av 30.10.2006 sendt ut på forhånd.

C. Faglige prioriteringer – UiOs langsiktige prioriteringer
Saksdokumenter:
Notat av 9.11.2006 delt ut i møtet.

D. Vurdering av kvalitetsreformen
Arbeidsgruppe nedsatt ved HF – se for øvrig Uniforum nr. 14, 9.11.2006.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 19/06
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10.11.2006: Jan Messel og Lotte Hedeager

Sak 20/06
Faglige prioriteringer ved IAKH.
Saksdokumenter:
Notat av 7.11.2006 fra instituttleder sendt på forhånd;
E-post f av 9.11.2006 ra medlemmet Bjarne Lie delt ut i møtet;
Notat av 10.11.2006 fra medlemmet Lotte Hedeager delt ut i møtet.
Vedtak:
Instituttleder gis fullmakt til i samarbeid med styremedlemmene Rasmus Brandt, Lotte Hedeager, Hilde Sandvik og Jan Messel å sluttredigere det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 10. november 2006

 

Jorunn Bjørgum                  Jan Messel                 Lotte Hedeager
Instituttleder

                                                               Harald Schmedling
                                                               Fung. administrativ leder