Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte
fredag 26. januar 2007 kl. 9:15.

Sted:  Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til behandling i åpent møte:

Sak 01/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 26.01.2007: ………………………….. og ………………..

Sak 02/07
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatteSaksdokumenter:
- Valgprotokoll av 19.1.2007 vedlagt.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Mona Ringvej møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2007, med Lene Melheim som vararepresentant.

Sak 03/07
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene i historie
Saksdokumenter:
- Valgprotokoll ettersendes eller deles ut i møtet.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at ………… møter som ordinær representant for studentene i historie i 2007.


Til orientering:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 10. november 2006
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote5.2006.html
B. Øvrige orienteringssaker.

Til behandling i åpent møte (forts):

Sak 04/07
Forslag til instituttbudsjett for 2007
Saksdokumenter:
- Budsjettnotat av 19.1.2007 fra administrativ leder (vedlagt);
Grafiske framstillinger, disse blir også distribuert i møtet i farger:

  1. Vedlegg 2: Studiepoengproduksjon ved IAKH 1995-2005
  2. Vedlegg 3a: Avlagte doktorgrader ved IAKH 1995-2005
  3. Vedlegg 3b: Statistikk forskningskomponent

Vedlegg 1, selve budsjettoppsettet, ettersendes.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Sak 05/07
Endring av instituttets navn
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat ettersendes.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og anbefaler overfor fakultetsstyret at instituttets navn endres.

Eventuelt

Oslo, 19. januar 2007

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                               Kristin Kjellberg
                                                               Administrativ leder