Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte fredag 19. oktober 2007 kl. 9:15.


Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Vennligst bemerk at møtets første del er lukket, men en gjør regning med at dette vil ta kort tid.

På grunn av mengden saker som er meldt inn til styret vil saksdokumentene denne gang bli kopiert og lagt rett i posthyllene, evt. sendt med post til dem av styrets medlemmer som ikke har kontorer her på campus.

Sak 11/07
Til behandling i åpent møte:
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Saksdokumenter:
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  …..2007: ………………………….. og ………………..

Sak 12/07
Valginnberetning fra studentene i arkeologi
Saksdokumenter
- Valginnberetning av 10.10.2007.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Tine Schenck møter som ordinær representant for studentene ved arkeologi ut 2007.

Sak 13/07
Valginnberetning fra studentene i historie
Saksdokumenter:
- Valginnberetning av 10.10.2007.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Olaf Sund møter som ordinær representant for studentene ved historie ut 2007.


Til behandling i lukket møte:

Sak 14/07
Tilsetting i stilling som prosjektmedarbeider (forskningsassistent SKO1020) ved IAKH, Forprosjekt Avaldsnes 2007-2009
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.10.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tilsetter i den utlyste stilling. Stillingen tilbys:

  1. …..
  2. ….
  3. ….

Dersom rangerte nr. 1 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 2. Dersom nr. 2 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 3.

Sak 15/07
Tilsetting i stilling som prosjektmedarbeider (vitenskapelig assistent SKO1020) ved IAKH, Kaupangundersøkelsen
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.10.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tilsetter i den utlyste stilling. Stillingen tilbys:

  1. …..
  2. .
  3. ….

Dersom rangerte nr. 1 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 2. Dersom nr. 2 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 3.


Til behandling i åpent møte:

Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 23. mars 2007
Se: /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote2.2007.html
B. Orienteringssaker for øvrig

Sak 16/07
Kunngjøring av midlertidig forskerstiling ved prosjektet Finansdepartementets historie
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.9.2007 fra instituttleder med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 17/07
Kunngjøring av doktorgradsstilling ved Forum for samtidshistorie
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.9.2007 fra instituttleder med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 18/07
Endringen av innstillingsutvalgets funksjon og mandat – delegering av tilsettingsmyndighet
Saksdokumenter:
- Notat av 10.10.2007 fra instituttleder
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 19/07
Betingelser for undervisningsoppdrag for åremålsansatte ved IAKH
Saksdokumenter:
- Notat fra åremålsgruppen, udatert
Vedtaksforslag:
Saken utredes nærmere av instituttledelsen og forelegges for instituttstyret til avgjørelse i et senere møte i inneværende semester.


Diskusjonssaker:

a) Studiekvalitet, årsrapport for 2006/2007
Saksdokumenter:
- Notat fra undervisningsleder sendt elektronisk

b) Undervisningssituasjonen på arkeologi 2008
Saksdokumenter:
- Christopher Prescotts brev av 4.9.2007 til instituttleder
- Kristin Kjellbergs notat med oversikt over friordningene ved arkeologi i 2008
- Kristin Kjellbergs notat av 2.10.2007, oppsummering av møte 1.10.2007
- Christopher Prescotts mail av 3.10.2007 til instituttleder med flere
- Fagutvalgets brev til dekanatet av 4.10.2007
- Jorunn Bjørgums mail av 5.10.2007 til studiedekanen
- Rasmus Brandts mail til studiedekanen av 11.10.2007, med vedlegg (ressurssituasjon undervisning V/H 2008)
- Notat fra åremålsgruppen på arkeologi, udatert
- Oversikt over verv, frikjøp med mer, 12.10.2007
- Notat fra Ingrid Fuglestvedt, beregning av behov for tilførsel av ressurser for gjennomføring av arkeologiundervisning i 2008, udatert
- Studiedekanens mail av 10.10.2007 til fagutvalget m.fl.
- Fagutvalgets brev av 11.10.2007 til studiedekanen

Se også:
- http://www.universitas.no/?oversikt=nyhet
- http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=40648&del=uniforum
- http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=40707&del=uniforum

Eventuelt

Oslo, 12. oktober 2007

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                                           Kristin Kjellberg
                                                                           Administrativ leder