Instituttstyret for IAKH


Innkalling til møte fredag 16. november 2007 kl. 9:15.
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 16. oktober 2006
Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote3.2007.html
B. Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 20/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  …..2007: ………………………….. og ………………..

Sak 21/07
Kunngjøring av midlertidig stilling som vitenskapelig assistent ved Aula-prosjektet
Saksdokumenter:
- Notat av 9.11.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag til kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent ved Aula-prosjektet.

Sak 22/07
Betingelser for undervisningsoppdrag for åremålsansatte ved IAKH
Se sak 19/07 i protokoll fra styremøtet 19.10.2007
Saksdokumenter:
- Notat av 9.11.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtaksforslag:
Se vedlagte saksdokument.

Sak 23/07
Førsteamanuensisstilling i historisk arkeologi
Se sak 8/07 i protokoll fra styremøtet 23.3.2007
Saksdokument:
- Notat av 9.11.2007 fra instituttleder
Vedtaksforslag:
Se vedlagte saksdokument.

Eventuelt

Oslo, 9. november 2007


Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                                           Kristin Kjellberg
                                                                           Administrativ leder