Instituttstyret for IAKH

Protokoll fra
fredag 26. januar 2007 kl. 9:15 – 11:10

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede, medlemmer:
Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Lotte Hedeager; Hilde Sandvik; Mona Ringvej; Olaf Christensen; Olaf Sund; Linn Marie Krogsrud; Bjarne Lie.

Fra administrasjonen:
Kristin Kjellberg; Harald Schmedling (referent); Gro E. Smenes; Inger-Johanne Ullern; Bjørnar Thorsen;

Observatør: Lene Melheim


Til behandling i åpent møte:

Sak 01/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 26.1.2007: Mona Ringvej og Lotte Hedeager.

Sak 02/07
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte
Saksdokumenter:
- Valgprotokoll av 19.1.2007
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Mona Ringvej møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2007, med Lene Melheim som vararepresentant.

Sak 03/07
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene i historie
Saksdokumenter:
- Valgprotokoll delt ut i møtet.
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Olaf Sund møter som ordinær representant for studentene i historie i 2007.

Til orientering:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 10. november 2006
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote5.2006.html

B. Øvrige orienteringssaker ved Jorunn Bjørgum:
Instituttledermøtene med nytt dekanat:

 • arbeidet med faglige prioriteringer går videre;
 • stillingsstoppen ved HF er hevet;
 • IAKH kan gå i gang med å utlyse planlagte stillinger i henhold til den kortsiktige plan;
 • på grunnlag av forskningsmessige prioriteringer og behov skal en 10-års plan legges;
 • det økonomiske grunnlaget for prosessen videre er kommende avganger, det kommer ingen nye midler til UiO;
 • en innstilling om den universitetsinterne budsjettfordelingsmodellen skal legges fram til våren – HF kommer ikke nødvendigvis bedre ut her; instituttene oppfordres til å øke eksterne inntekter;
 • dekanatet kommer på besøk 2. februar med arkeologi og historie; et senere møte vil bli satt opp med konserveringspersonalet;
 • forskningen ved historiefaget skal evalueres av NFR, arbeidet har begynte med intern egenevaluering;

 Orienteringssakene gjennomgått og tatt til etterretning.


Til behandling i åpent møte (forts.):

Sak 04/07
Forslag til instituttbudsjett for 2007
Saksdokumenter:
- Budsjettnotat av 19.1.2007 fra administrativ leder, samt vedlegg:

 • Vedlegg 1: Budsjettoversikt, inklusiv detaljerte tabellariske oversikter med kommentarer
 • Vedlegg 2: Studiepoengproduksjon ved IAKH 1995-2005
 • Vedlegg 3a: Avlagte doktorgrader ved IAKH 1995-2005
 • Vedlegg 3b: Statistikk forskningskomponent
 • Budsjettinnspill fra administrasjonen av 26.1.2007, delt ut i møtet
  Vedtak:
  Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Styret ber ledelsen om å utarbeide en treårsplan som skal ligge til grunn for videre planlegging.

Sak 05/07
Endring av instituttets navn
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 23.1.2007
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og anbefaler overfor fakultetsstyret at instituttets navn endres til Institutt for arkeologi, konservering og historie. Vedtatt mot to stemmer.
- Stemmeforklaring fra representanten Hilde Sandvik leverte følgende stemmeforklaring ved møtets slutt:
Jeg foreslår ”Institutt for arkeologi og historie” for å forenkle navnet på instituttet.

Eventuelt
Møtet 16. februar utsettes til 23. februar 2007.

Oslo, 26. januar 2007

Jorunn Bjørgum                  Lotte Hedeager                  Mona Ringvej
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder