Instituttstyret for IAKH

Protokoll fra møte
fredag 23. mars 2007 kl. 9:15 – 11.25.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Hilde Sandvik; Olaf Christensen; Olaf Christian Sund; Linn Marie Krogsrud; Bjarne Lie.
Vararepresentanter: Christopher Prescott; Lene Melheim.
Forfall: Lotte Hedeager; Mona R. Ringvej.
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Harald Schmedling (referent).
 

Til orientering:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 26.1.2007 ligger på: http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote1.2007.html

B. Øvrige orienteringssaker:

Ved Jorunn Bjørgum:

  • Masterplan for UiO (romfordelingsplan): Historie skal ut av NHA; HF skal overta Preklinisk Odontologi (PO); PO skal stå klart til innflytting høsten 2009 – men det er ikke avgjort at IAKH skal inn i PO.
  • HFs videre arbeid med faglige prioriteringer; historie har nedsatt en komité; på arkeologi deltar hele avdelingen av FVA; konservering har ingen avgang i kommende 10-års periode. HF er bedt om å framlegge overordnede innspill til UiO sentralt.
  • En komité er nedsatt for å foreslå en forenkling av undervisnings-strukturen på historie. Leder for komitéen, Einar Lie, tar kontakt med fagutvalget eller studentrepresentanten i styret for å komme i dialog med studentene.
  • Endringen av instituttnavnet skal opp i fakultetsstyret for vedtak.
  • Styringsdialogmøte med det nye dekanatet: økonomistyring; budsjettering på avdelingsnivå; størrelsen på instituttets lederteam; forskningsleder.
  • Administrasjonen har avholdt et vellykket seminar i Athen.
  • Orientering om en pågående personalsak ved instituttet.

Ved Rasmus Brandt:

  • Dekanatet har trukket fram kvalitetssikring av undervisningen som en merkesak, delvis på bakgrunn av at NOKUTs gjennomgåelse av UiO. IAKH vil bedre kommunikasjonen med studentene ved å invitere representanter fra fagutvalgene ved instituttet, samt representanter fra programstyrene, til å delta i undervisningskoordinatormøtene. Orientering om arbeidet med kontroll og evalueringsformer av instituttets emner. Det eksperimenteres med en studentpanelordning.
  • Møte med instituttets tilsynssensorer avholdt i februar. Tilsynssensorene er i det store og det hele fornøyd med instituttets undervisningstilbud og evalueringsformer. Diskusjon om bruk av ulike former for evaluering fra studentenes side, bl.a. questback.

Ved Kristin Kjellberg:

  • Det er lagt fram en innstilling om UiOs arbeide med en ny finansieringsmodell for internfordeling av midler. Det er foreslått en radikalt forskjellig modell i forhold til gjeldende modell som i større grad er insentivbasert. 33% skal holdes av til de sentrale tjenester; 67% fordeles på fakultetene. Forskningsbasert utdanning skal forholdes til en studieplass (som er en årsenhet, som er 60 studiepoeng i året); studieplassene blir dermed basismidlene. Det er tatt utgangspunkt i 2006-produksjonen – tallene fryses på 2006-nivå for videre simuleringer i modellen. Kunnskapsdepartementet tar utgangspunkt i 2006. I tillegg skal en del midler være resultatbasert (produksjonsvariablene), med tallene her er ikke fastlagt: forsknings- og utdanningsproduksjon. Det resultatbaserte er blitt vesentlig mindre, et forsøk på å stabilisere tilførselen av midler. Modellen gir universitetsstyret det styringsinstrument de trenger for å fordele studieplasser mellom fakultetene. Dette gir UiOs styre et langt mer effektivt styringsinstrument for fordeling av antall studieplasser. Modellen er simulert og fordelingen på fakultetene gir et katastrofalt utslag for HF. HF arbeider med en høringsuttalelse. IAKH må regne med en reduksjon på 10 til 12%, med andre ord en reduksjon på ca. 4 millioner kroner, som innføres delvis i 2008 og med helårsvirkning først fra 2009. Hensynet til småfagene ved HF blir muligens kompensert ved ekstraordinære bevilgninger. IAKH har meldt inn behovet for en særordning for konserveringsfaget i den nye modellen. Noe av grunnlaget for den nye modellen er at 1/3 av FVA går av i de nærmeste 10 årene, dermed kan midler refordeles og gir UiO et handlingsrom.
Orienteringssakene gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling:

Sak 06/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar enstemmig at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 23.3.2007: Hilde Sandvik og Rasmus Brandt.

Sak 07/07
Retningslinjer for bruk av e-post ved IAKH
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 15.3.2007 fra administrativ leder
- Forslag til retningslinjer av 16.3.2007 fra informasjonskonsulenten
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Instituttleder får i fullmakt å foreta språklige rettelser i retningslinjene.
Retningslinjer for bruk av e-post ved IAKH

Sak 08/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i historisk arkeologi
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder
- Forslag til utlysningstekst
- Revidert forslag til utlysningstekst fra Christopher Prescott ble delt ut i møtet.
Instituttledelsen trakk det foreliggende forslag.
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til Christopher Prescotts forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet

Sak 09/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i antikkens historie
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder (se under sak 08/07)
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Sak 10/07
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling i norsk middelalderhistorie
Saksdokumenter:
- Saksframlegg av 8.3.2007 fra administrativ leder (se under sak 08/07)
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 23. mars 2007

Jorunn Bjørgum                  Rasmus Brandt                   Hilde Sandvik
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder