Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte fredag 19. oktober 2007 kl. 9:15 - 10:50

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Rasmus Brandt (møteleder); Lotte Hedeager; Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej; Olaf Christensen; Olaf Christian Sund; Tine Schenck.

Vararepresentanter: Jeremy Hutchings; Christopher Prescott (trådte inn som vara under sakene 14/07 og 15/07).

Forfall: Jorunn Bjørgum

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Inger-Johanne Ullern; Harald Schmedling (referent).

Observatører: Lene Melheim (med talerett i åpent møte); Lotte Carrasco; Joachim Åkerstrøm (med talerett under diskusjonssak b); Egil Marstein Bauer (med talerett under diskusjonssak b); Julia H. Dammann.

2 studentrepresentanter for arkeologi ble gitt talerett under diskusjonssak B: Joachim Åkerstrøm; Egil Marstein Bauer

Til behandling i åpent møte:

Sak 11/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 19.10.2007: Olaf Christensen og Mona R. Ringvej.

Sak 12/07
Valginnberetning fra studentene i arkeologi
Saksdokumenter:
Valginnberetning av 10.10.2007.
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Tine Schenck møter som ordinær representant for studentene ved arkeologi ut 2007.

Sak 13/07
Valginnberetning fra studentene i historie
Saksdokumenter:
Valginnberetning av 10.10.2007.
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Olaf Sund møter som ordinær representant for studentene ved historie ut 2007.

Til behandling i lukket møte:

Sak 14/07
Tilsetting i stilling som prosjektmedarbeider (forskningsassistent SKO1020) ved IAKH, Forprosjekt Avaldsnes 2007-2009
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.10.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtak:
Instituttstyret tilsetter i den utlyste stilling. Stillingen tilbys:

  1. Mari Arentz Østmo
  2. Ola Rønne
  3. Volker Demuth

Dersom rangerte nr. 1 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 2. Dersom nr. 2 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 3.

Sak 15/07
Tilsetting i stilling som prosjektmedarbeider (vitenskapelig assistent SKO1020) ved IAKH, Kaupangundersøkelsen
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.10.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtak:
Instituttstyret tilsetter i den utlyste stilling. Stillingen tilbys:

  1. Elise Naumann
  2. Julie Karine Øhre Askjem
  3. Tone Wikstrøm

Dersom rangerte nr. 1 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 2. Dersom nr. 2 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til nr. 3.

Til behandling i åpent møte:

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 23. mars 2007
Se: /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote2.2007.html

Sak 16/07
Kunngjøring av midlertidig forskerstiling ved prosjektet Finansdepartementets historie
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.9.2007 fra instituttleder med vedlegg
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

Sak 17/07
Kunngjøring av doktorgradsstilling ved Forum for samtidshistorie
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 25.9.2007 fra instituttleder med vedlegg
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Sak 18/07
Endringen av innstillingsutvalgets funksjon og mandat – delegering av tilsettingsmyndighetSaksdokumenter:
- Notat av 10.10.2007 fra instituttleder
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

Sak 19/07
Betingelser for undervisningsoppdrag for åremålsansatte ved IAKH
Saksdokumenter:
- Notat fra åremålsgruppen, udatert
Vedtak:
Saken utredes nærmere av instituttledelsen og forelegges for instituttstyret til avgjørelse i et senere møte i inneværende semester.

Diskusjonssaker:

a) Studiekvalitet, årsrapport for 2006/2007
Saksdokumenter:
- Notat fra undervisningsleder sendt elektronisk som vedlegg til innkallelsen
Rapporteringsrutinene endres fra og med inneværende studieår, idet man går over til å følge kalenderåret. Styret vil få seg forelagt den endelige studiekvalitetsrapporten antakelig i februar 2008. Denne vil ta for seg høsten 2006, samt vår og høst 2007.
Foreløpige tall for høst 2006 og vår 207 ble kommentert. Det har hittil vært vanskelig å lese ut klare tendenser i studiepoengproduksjonen. Fra og med neste år vil det være lettere å sammenholde studiepoengproduksjonen.

b) Undervisningssituasjonen på arkeologi 2008
Saksdokumenter:
- Christopher Prescotts brev av 4.9.2007 til instituttleder
- Kristin Kjellbergs notat med oversikt over friordningene ved arkeologi i 2008
- Kristin Kjellbergs notat av 2.10.2007, oppsummering av møte 1.10.2007
- Christopher Prescotts mail av 3.10.2007 til instituttleder med flere
- Fagutvalgets brev til dekanatet av 4.10.2007
- Jorunn Bjørgums mail av 5.10.2007 til studiedekanen
- Rasmus Brandts mail til studiedekanen av 11.10.2007, med vedlegg (ressurssituasjon undervisning V/H 2008)
- Notat fra åremålsgruppen på arkeologi, udatert
- Oversikt over verv, frikjøp med mer, 12.10.2007
- Notat fra Ingrid Fuglestvedt, beregning av behov for tilførsel av ressurser for gjennomføring av arkeologiundervisning i 2008, udatert
- Studiedekanens mail av 10.10.2007 til fagutvalget m.fl.
- Fagutvalgets brev av 11.10.2007 til studiedekanen

Se også:
http://www.universitas.no/?oversikt=nyhet
http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=40648&del=uniforum
http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=40707&del=uniforum

Christopher Prescott innledet om saken, i kraft av funksjonen som leder for ARKO-programmet. Det ble for øvrig vist til de foreliggende dokumenter.
Det ble opplyst at IAKH stiller tilstrekkelige midler til disposisjon for en løsning i 2008 blant annet for å kunne tilsette midlertidig i 2 universitetslektorstillinger.
Instituttledelsen oppfordres til å ta opp med overliggende nivåer underfinansieringen av kvalitetsreformen.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 19. oktober 2007

Rasmus Brandt                        Mona R. Ringvej                       Olaf Christensen
Fungerende instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder