Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte fredag 19. november 2007 kl. 9:15 - 10:50

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede: Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej; Olaf Christensen; Olaf Kristian Sund.

Vararepresentant: Christopher Prescott.

Forfall: Rasmus Brandt; Lotte Hedeager; Tine Schenck.

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Harald Schmedling (referent).

Observatører: Lene Melheim, Julia Dammann.

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 16. oktober 2006
Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote3.2007.html

B. Øvrige orienteringssaker:

  • Åsmund Egge er utnevnt til forskningsleder ved IAKH, og vil herved møte i styret med møte- og talerett.
  • Eksternt styremedlem Bjarne Lie har ingen mulighet til å møte i styret på fredager. Hans vara, Grete Brochmann har for tiden forskningstermin. Instituttledelsen vil drøfte muligheten for å flytte møtetidspunktet til tirsdager for at Bjarne Lie evt. kan møte.
  • Institutt- og fakultetsledelsen har hatt seminar i Paris, viktige saker som ble tatt opp: tiltak ifm internasjonalisering, som er HFs store satsing i 2008; medarbeiderundersøkelsen som sendes ut fredag om en uke til alle ansatte ved HF, alle ansatte oppfordres til å besvare alle spørsmål.
  • Arbeidet med faglige prioriteringer, fase II, høringsdokumentet er sendt ut til alle ansatte. Undervisningsleder sluttredigerer innspill fra avdelingene.
  • Arkeologiavdelingens ressursbehov, jfr. forrige instituttstyremøte. Instituttleder har på denne bakgrunn besluttet at avdelingen får ansette midlertidig to universitetslektorstillinger.
  • På ukens utvidede instituttledermøte ble det orientert om budsjettet for 2008. Budsjettet innvarsler en dramatisk økonomisk situasjon for hele UiO, også for HF. UiO må kutte 100 millioner kroner, for HFs del kuttes 18,5 millioner. Kuttet gjøres flatt, dvs. at IAKH i praksis får et kutt på 2 millioner. Kuttet kommer sannsynligs i form av reduserte satser ifm studiepoengproduksjon for politisk å demonstrere at kvalitetsreformen er underfinansiert. Bortsett fra småforskmidler og stipendier blir ingenting skjermet. Det ble orientert om ulike tenkelige innsparingstiltak og prinsipper, hva som kan skjermes eller styrkes. IAKH har en inntektsreduksjon på den resultatbaserte delen av budsjettet, spesielt stor svikt på studiepoengproduksjonen i 2006.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Til behandling i åpent møte:

Sak 20/07
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 16.11.2007: Christopher Prescott og Olaf Kristian Sund.

Sak 21/07
Kunngjøring av midlertidig stilling som vitenskapelig assistent ved Aula-prosjektet
Saksdokumenter:
1. Notat av 9.11.2007 fra instituttleder, med vedlegg
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag til kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent ved Aula-prosjektet.

Sak 22/07
Betingelser for undervisningsoppdrag for åremålsansatte ved IAKH
Se sak 19/07 i protokoll fra styremøtet 19.10.2007
Saksdokumenter:
1. Notat av 9.11.2007 fra instituttleder, med vedlegg
2. Udatert notat fra representanten for åremålsgruppen ble delt ut i møtet.
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet:

IAKH praktiserer følgende ordning for doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater i forbindelse med undervisningsoppdrag:
1. Doktorgradsstipendiater oppfordres i hovedsak til å følge Det humanistiske fakultets målsetning om skjermet forskningstid for gjennomføring innen de rammer som er lagt for åremålsstillingen, for tiden tre år. Derfor skal all forespørsel om undervisning til åremålsansatte følges av en henvendelse fra institutt til veileder om uttalelse i sakens anledning. Slik ivaretas veileders ansvar for å skjerme kandidatenes forskningstid.
2. IAKH vil legge til rette for at stipendiater som tilbys gjennomføringsstipend tilbys arbeidsoppgaver, herunder undervisningsoppdrag, i henhold til retningslinjene for gjennomføringsstipendet. På denne måten får de undervisningserfaring som del av gjennomføringsstipendets målsetning om videre kvalifisering.
3. Doktorgrads- og postdoktorstipendiater som ønsker undervisningserfaring og tilbys undervisningsoppdrag av instituttet eller andre institusjoner, oppfordres til i samsvar med gjeldende retningslinjer å søke permisjon fra stillingen som doktorgrads- eller postdoktorstipendiat for å påta seg undervisningsengasjement. Instituttet vil tilby midlertidig tilsetting som universitetslektor når stipendiaten er innvilget permisjon fra stipendiatstillingen.
Permisjonssøknaden vil for doktorgradsstipendiatene ha følger for deres mulighet til å innvilges gjennomføringsstipend, og stipendiatene må selv påse at slike permisjoner ikke ødelegger deres muligheter til å motta gjennomføringsstipend fra fakultetet, dersom de vil prioritere et slikt stipend.
IAKH vil i den grad instituttet har behov for undervisningsengasjementer, tilby ansettelse på vilkår tilsvarende kandidatens kompetanse og i henhold til gjeldende retningslinjer, og be fakultetet om at stipendiatenes tilsettinger forlenges tilsvarende permisjonstiden.
4. Doktorgrads- og postdoktorstipendiater som tilbys undervisningsoppdrag orienteres om instituttets ordning ved styrevedtaket skriftlig.

 Sak 23/07
Førsteamanuensisstilling i historisk arkeologi
Se sak 8/07 i protokoll fra styremøtet 23.3.2007
Saksdokument:
1. Notat av 9.11.2007 fra instituttleder
Vedtak:
Instituttstyret ber fakultetets tilsettingsutvalg å trekke den utlyste førsteamanuensisstillingen i historisk arkeologi. Instituttet vil på et senere tidspunkt fremme forslag om ny utlysning.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 16. november 2007

Jorunn Bjørgum                       Olaf Kristian Sund               Christopher Prescott
Instituttleder

 

Kristin Kjellberg
Administrativ leder