Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte fredag 1. februar 2008 kl. 9:15.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 16.11.2007, se:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote4.2007.html
B. Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1.2.2008: ………………………….. og ………………..

Sak 02/08
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatteSaksdokumenter:
- Valgprotokoll av 241.2008
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Mona Ringvej møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2008, med Anja Mansrud som vararepresentant.

Sak 03/08
Diskusjonssak: Valgt eller tilsatt instituttleder
Saksdokumenter:
- Powerpoint presentasjon fra HF
Saken legges frem for diskusjon.

Sak 04/08
Budsjett for 2008
Saksdokumenter:
- Ettersendes
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Eventuelt


Oslo, 25.1 2008

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                               Kristin Kjellberg
                                                               Administrativ leder