Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte fredag 22. februar 2008 kl. 9:15.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 1.02.2008, se:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2008/ref.styremote1.2008.html

B. Øvrige orienteringssaker.

Til behandling i åpent møte:

Sak 05/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22.2.2008: ………………………….. og ………………..

 

Sak 06/08
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene i arkeologi og/eller konservering.

Saksdokumenter:

  1. Notat av 14.2.2008 fra administrativ leder
  2. Valginnberetning av 30.1.2008 fra studentene i arkeologi
  3. Valginnberetning av 6.2.2008 fra studentene i konservering

Vedtaksforslag:
Legges fram i styret.Sak 07/08
Godkjenning av valginnberetning av vararepresentant til styret fra gruppen teknisk/administrativt personale

Saksdokumenter:

  1. Valginnberetning av 8.2.2008 fra det teknisk/administrative personalet ved IAKH

Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Ane Ohrvik møter som vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt personale ut valgperioden.

 

Sak 08/08
IAKHs årlige rapport om studiekvalitet H2006-H2007

Saksdokumenter:

  1. Notat fra undervisningsleder samt rapport ettersendes

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det blir enighet om i møtet.

 

Sak 09/08
Budsjett for 2008
Se protokoll fra møtet 1.2.2008

Saksdokumenter:

  1. IAKHs langtidsbudsjett 2006-2012
  2. Budsjettoversikt for 2008 (hovedtall)
  3. Budsjettforslag for 2008 (detaljert budsjett)
  4. Notat fra økonomikonsulent av 15.2.2008

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det blir enighet om i møtet.


Eventuelt

Oslo, 15. februar 2008

 

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                                           Harald Schmedling
                                                                           Fung. administrativ leder