Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte fredag 25. april 2008 kl. 9:00.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 22.2.2008
Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2008/ref.styremote2.2008.html

B. Medarbeiderundersøkelsen: referat fra seminar og tiltaksplan.
Se for øvrig under orienteringssaker fra styremøtene 1.2.2008 og 22.2.2008.

Saksdokumenter:
Notat/referat av 9.4.2008 om seminar avholdt 1.4.2008
Tiltaksplan av 10.4.2008

C. Øvrige orienteringssaker.


Til behandling i åpent møte:

Sak 10/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 25.4.2008: ………………………….. og ………………..

 

Sak 11/08
Valg eller tilsetting av instituttleder ved IAKH for perioden 2009-2012
Saken har vært drøftet i instituttstyrets møte 1.2.2008, se under sak 03/08:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2008/ref.styremote1.2008.html

Saksdokument:
Notat av 15.4.2008 fra instituttleder

Vedtaksforslag:
Legges fram i møtet.Sak 12/08
Førsteamanuensisstilling i antikkens historie, stans i tilsettingsprosessen
I styremøte 23.3.2007, sak 09/07, ble det vedtatt å lyse ut en førsteamanuensisstilling i antikkens historie, se protokoll fra styremøte:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote2.2007.html

Saksdokument:
Notat av 8.4.2008 fra instituttleder

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……Sak 13/08
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling på konservering

Saksdokument:
Utkast til utlysningstekst av 17.4.2008

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

Eventuelt

Oslo, 15. april 2008
 

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

                                                                          Kristin Kjellberg
                                                                          Administrativ leder