Instituttstyret for IAKH

 

 

Protokoll fra møte

fredag 12. desember 2008 kl. 9:15 - 10:05.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Til stede:

Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej; Olaf Christensen; Julia H. Dammann
Vararepresentanter: Jeremy Hutchings; Maren Dahle Lauten.

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Harald Schmedling (referent).

 

 

Til behandling i lukket møte:

 

 

Sak 26/08

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12.12.2008: Hilde Sandvik og Rasmus Brandt.

 

 

Sak 27/08

Innstilling til stilling som instituttleder ved IAKH fra 1.1.2009.

 

Saksdokumenter:

-         Intervjukomiteens uttalelse med vedlegg, alle dokumenter er unntatt offentlighet i henhold til Offentlighetslovens § 6.4.

-         Brev av 11.12.2008 fra søkeren Helge Pharo ble lest opp i møtet, hvor Pharo trekker sin søknad.

 

Vedtak:

  1. Styret beklager at fagforeningsrepresentanten ikke var til stede ved alle intervjuer.

  2. Styret finner likevel intervjukomiteens rapport tilstrekkelig grundig i beskrivelsen av søkerne til at dokumentet kan brukes som grunnlag for en innstilling av søkerne.

  3. Styret tar til etterretning at søkeren Helge Pharo har trukket sin søknad.

  4. Styret innstiller Lotte Hedeager til instituttlederstillingen. Hvis Lotte Hedeager takker nei til stillingen, vil styret anbefale at stillingen lyses ut på nytt umiddelbart.

 

Vedtaket er enstemmig.

 

 

 

 

Oslo, 12. desember 2008

 

 

Jorunn Bjørgum                       Rasmus Brandt                        Hilde Sandvik

Instituttleder

 

 

Kristin Kjellberg

Administrativ leder