Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte

fredag 21. november 2008 kl. 9:15 - 10:40

Sted: Seminarrom 2, underetasjen, Blindernveien 11

 

 

 

Til stede:

Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Hilde Sandvik; Olaf Christensen; Mona R. Ringvej; Olaf Kristian Sund; Julia H. Dammann.


Vararepresentant: Jeremy Hutchings.

 

Observatører:

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Gro E. Smenes (under åpent møte); Harald Schmedling (referent);

Øvrige observatører: Åsmund Egge; Maren D. Lauten (under åpent møte), Mikael Amadeus Bjerkestrand (under åpent møte).

 

 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt under eventuelt.

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 17.10.2008

Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2008/prot_styremote171008.html

 

B. Orientering om faglige utdanningsprioriteringer ved IAKH

Saksdokumenter:

-         Notat av 13.11.2008 fra IAKH til HF

 

Orientering ved Rasmus Brandt.

Studentrepresentant Olaf Kristian Sund advarte instituttledelsen om planlagte kutt av kvalifiseringsoppgavene. Studentene ønsker heller ikke at programmene legges inn under instituttene.

 

C. Øvrige orienteringssaker:

  • Pr. d.d. foreligger ingen tall for neste års budsjett, en helt uvanlig situasjon. På instituttledermøte neste tirsdag vil det første signaler for neste års budsjett bli gitt. Første etter fakultetsstyrets vedtak 12.12.2008 vil IAKH kunne begynne å jobbe konkret med budsjett 2009. Alt tyder på at det blir kutt.

  • Instituttleder informerte om saksgangen omkring to utlyste førsteamanuensisstillinger på historie.

  • Arbeidet med faglige prioriteringer ved IAKH, historiefaget. I første fase av arbeidet med faglige prioriteringer ble det påpekt at historiefaget har en veldig skjev kjønnsbalanse. Det er nedsatt to instituttinterne komiteer: en ledes av Gro Hagemann som skal se på kjønnsfordelingen ved historiefaget fra mastergradsstudiet fram til fast ansatte i vitenskapelige stillinger; den andre komiteen, som ledes av Helge Pharo, skal se på stillingsstrukturen. Instituttleder vurderer å knytte representanter fra så vel studenter og fra stipendiatene.

  • Arkeologi har et prosjekt i Tyrkia som vil bli omtalt i Dagbladets julenummer. Rasmus Brandt prøver å skaffe private sponsorer.

 

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

 

 

Til behandling i åpent møte:

 

 

Sak 21/08

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 21.11.2008: Mona R. Ringvej og Olaf Kristian Sund.

 

 

 

Sak 22/08

Diskusjonssak: Oppnevning av eksterne representanter til instituttstyrene ved HF høsten 2008

 

Saksdokumenter:

- Notat av 14.11.2008 fra instituttleder til instituttstyret

 

Styret diskuterte prioriteringer som ledelsen tar med seg i det videre arbeidet.

 

 

Til behandling i lukket møte:

 

 

Sak 23/08

Innstilling til to stillinger som midlertidig forsker ved Forum for universitetshistorie

 

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat med vedlegg av 27.10.2008.

 

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innstillingen. Saken oversendes fakultetet for vedtak i tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger.

 

 

Sak 24/08

Innstilling til stipendiatstilling ved 1814-prosjektet

 

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat med vedlegg av 3.11.2008.

 

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innstillingen og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

 

 

Sak 25/08

Innstilling til universitetslektorstilling i arkeologi

 

Saksdokumenter:

- Innstilling av 17.10.2008.

 

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innstillingen. Institutttets ledelse får fullmakt til å rette opp et par formuleringer i innstillingen. Saken oversendes fakultetet for vedtak i tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger.

 

 

Eventuelt

 

 

Oslo, 21. oktober 2008

 

 

 

Jorunn Bjørgum              Mona R. Ringvej                       Olaf Kristian Sund

Instituttleder

 

 

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder