Instituttstyret for IAKH

  

Protokoll fra møte

fredag 17. oktober 2008 kl. 9:15 – 11:15.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Til stede:

Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt (forlot møtet under sak 19/08); Hilde Sandvik; Olaf Christensen; Mona R. Ringvej; Olaf Kristian Sund; Julia H. Dammann.


Vararepresentanter: Jeremy Hutchings.

 

Observatører:

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Katrine Randin; Harald Schmedling (referent);

Øvrige observatører: Åsmund Egge; Maren D. Lauten.

 

 

Til dagsorden:

 

Representanten Hilde Sandvik foreslo at orienteringssak B, Ansettelsesprosessen for den utlyste førsteamanuensisstillingen i antikkens historie ved IAKH, skulle føres opp som en ordinær vedtakssak. Forslaget falt mot 6 stemmer.

 

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 19.9.2008

 

B. Ansettelsesprosessen for den utlyste førsteamanuensisstillingen i antikkens historie ved IAKH. Orientering om saksgangen så langt ved instituttleder Jorunn Bjørgum.

Representanten Mona R. Ringvej forlot møtet under denne orienteringssaken.

 

Representanten Hilde Sandvik la fram følgende protokolltilførsel:

”Instituttstyret ber innstillingskomiteen i antikkstillingen snarest oversende innstilling basert på intervjuer, prøveforelesninger, referanser og sakkyndiges vurdering. Begrunnelse: Instituttstyret er i e-post fra Jon Iddeng sendt 2. oktober 2008, gjort kjent med at intervjukomiteen for antikkstillingen har tatt initiativ til å oppnevne en ekstra sakkyndig for å vurdere en av søkerne. Instituttstyret påpeker at det ved IAKH er instituttstyret som er innstillingsorgan i saker ang. tilsetting i vitenskapelige stillinger, og denne myndigheten er ved IAKH delegert til ”Innstillings- og tilsettingsutvalget” som utgår fra instituttstyret og at det er på dette nivået en vurdering av behovet for mer sakkyndig utgreing skal skje, jfr. Reglementshåndboka 7.3.11, § 12, Kommentar til Regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ”Dersom innstillingsorganet finner at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søkerne, kan saken sendes tilbake til de sakkyndige for utfyllende opplysninger. Dette er aktuelt ved saksbehandlingsfeil eller når vesentlige opplysninger mangler”. Instituttstyret ber innstillingskomiteen snarest oversende innstilling basert på intervjuer og prøveforelesninger, jfr. Reglementshåndboka 7.3.11 § 12 Kommentar til Regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger: ”En innstillingskomité (eller intervjukomité) gjennomfører samtale med søkere og innhenter referanser, og utarbeider et kortfattet dokument som inngår som saksgrunnlag når det skal gis innstilling. I sin oppsummering av intervjuet må komiteen søke å holde fra hverandre konkrete (fakta)opplysninger om og fra søker og de kompetanse- og egnethetsvurderinger som gjøres etter intervjuet”

Protokolltilførselen ble undertegnet av følgende styrerepresentanter: Hilde Sandvik, Rasmus Brandt, Olaf Christensen.

 

C. Budsjettsituasjonen 2009

Orientering ved administrativ leder

 

Saksdokumenter:

- Kommentarer til statsbudsjettet 2009 fra UiO sentralt

- Notat til instituttledermøte 14.10.2008 fra HF

 

D. Øvrige orienteringssaker:

- Det foreligger forslag til eksterne styrerepresentanter; instituttstyret vedtar forslaget som oversendes HF. Styrets medlemmer inviteres til å komme med innspill.

 

 

 

Til behandling i åpent møte:

 

 

Sak 19/08

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17.10.2008: Julia H. Dammann og Jeremy Hutchings.

 

 

Sak 20/08

Styrings- og administrasjonsreglement for IAKH

 

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat av 10.10.2008

 

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: §7 endres til ”Institutt for arkeologi, konservering og historie har med vedtak i møte 20.5.2005 opprettet et eget innstillings- og tilsettingsutvalg for faste og midlertidige stillinger. Utvalget utgår fra instituttstyret”.

 

 

 

Eventuelt

 

Representanten Olaf Kristian Sund meldte inn følgende sak under eventuelt:

Om den pågående personalsaken og studentenes stilling i saken. Som studentrepresentant har jeg hatt en samtale med instituttleder om denne saken, hun forsikret meg om at studentenes hensyn vil bli ivaretatt uansett endelig utfall. Jeg har videreformidlet hennes forsikringer til studentene. Dette har i liten grad beroliget de berørte studentene. De betviler at noen kan komme inn og fylle deres veileders sko. Også flere andre studenter har reagert på saken. De har savnet informasjon fra instituttet, og de ser tvilende på studentrepresentantene i fakultetsstyrets håndtering av saken. Man mener man burde blitt spurt om sin oppfatning av saken. Begge disse punktene møter det faktum at denne saken har vært taushetsbelagt. Men dette er også studentenes hovedpunkt, nemlig at denne saken er noe mer enn en personalsak, da den berører svært mange.

 

 

Oslo, 17.10.2008

 

 

 

 

Jorunn Bjørgum              Julia H. Dammann           Jeremy Hutchings

Instituttleder

 

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder